۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله اثر کود نيتروژن بر شاخص هاي کارايي مصرف نيتروژن در ارقام گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۰۰ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر کود نيتروژن بر شاخص هاي کارايي مصرف نيتروژن در ارقام گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله کود نيتروژن
مقاله ارقام
مقاله کارايي مصرف نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رقيه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: گاشي سراله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: كلاته مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثرات کود نيتروژن بر کارايي مصرف نيتروژن در ارقام گندم آزمايش مزرعه اي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي عراقي محله گرگان در سال زراعي ۸۷- ۱۳۸۶ انجام شد. سطوح کود نيتروژن به فرم اوره (۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کيلوگرم در هکتار) و ارقام (تجن، فلات و (N81-18 به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. پارامتر هاي اندازه گيري شده شامل کارايي مصرف نيتروژن، کارايي جذب نيتروژن، کارايي بهره وري نيتروژن، شاخص برداشت نيتروژن، و درصد پروتئين دانه بود. بهترين شاخص هاي نيتروژن در شرايط شاهد مشاهده شد، رقم N81-18 داراي بالاترين کارايي مصرف نيتروژن، کارايي بهره وري نيتروژن و شاخص برداشت نيتروژن و پائين ترين کارايي جذب نيتروژن بود. همچنين ثابت شده است که دو جزء کارايي مصرف نيتروژن (کارايي جذب نيتروژن و کارايي بهروري نيتروژن) داراي مشارکت يکسان نمي باشند. در اين مورد به نظر مي رسد که مشارکت کارايي بهره وري نيتروژن بيشتر از کارايي جذب نيتروژن براي تمام ارقام بود.

© حقوق سایت محفوظ است