۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله اثر کاربرد بنزيل آدنين و حذف آبياري زمستان بر ويژگي هاي درخت و ميوه پسته کله قوچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد بنزيل آدنين و حذف آبياري زمستان بر ويژگي هاي درخت و ميوه پسته کله قوچي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين کل
مقاله ريزش جوانه
مقاله زود خنداني
مقاله فلورسانس کلروفيل
مقاله قندهاي محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررجبي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر بنزيل آدنين و حذف آبياري در زمستان بر پارامترهاي رشدي و ترکيب شيميايي درخت و ويژگي هاي کمي خشک ميوه پسته رقم کله قوچي پژوهشي، در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، انجام شد. در اين پژوهش اثر ۲ سطح رژيم آبياري شامل آبياري و بدون آبياري در زمستان در ترکيب با ۳ سطح بنزيل آدنين (۰، ۲۰ و ۴۰ ميلي گرم در ليتر) با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار بررسي شد. داده هاي آماري حاصل از هر ۲ آزمايش به صورت تجزيه مرکب تجزيه و تحليل شدند. تيمار آبياري مطابق تقويم آبياري معمول بود و در تيمار بدون آبياري که از دي ماه تا فروردين ماه ادامه داشت، هيچ گونه آبياري انجام نشد. اعمال تيمارهاي بنزيل آدنين در زمان تورم جوانه هاي گل انجام شد. نتايج نشان داد که غلظت ۴۰ ميلي گرم در ليتر بنزيل آدنين در مقايسه با ديگر تيمارها بيشترين اثر را بر ويژگي هاي رويشي درختان پسته داشت. همچنين، سطوح تيمار بنزيل آدنين در مقايسه با شاهد افزايش معني داري در پارامترهاي اکوفيزيولوژيکي، محتواي ترکيبات بيوشيميايي برگ ها و عناصر غذايي برگ داشت و موجب کاهش درصد زود خنداني ميوه و درصد ريزش جوانه هاي گل شد؛ ولي حذف آبياري در فصل زمستان اثر معني داري بر پارامترهاي اندازه گيري شده نداشت. بنابراين، با توجه به نتايج اين پژوهش به نظر مي رسد حذف آبياري زمستان اثري بر رشد و نمو درخت پسته نداشته باشد، اما کاربرد بنزيل آدنين اواخر فصل زمستان اثرهاي مثبتي داشت.

© حقوق سایت محفوظ است