۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر پيش جوانه دار كردن و تاريخ برداشت بر عملكرد، كيفيت انباري و سلامت استاندارد سه رقم سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر پيش جوانه دار كردن و تاريخ برداشت بر عملكرد، كيفيت انباري و سلامت استاندارد سه رقم سيب زميني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله پيش جوانه دار كردن
مقاله تاريخ برداشت
مقاله كيفيت انباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: گندم كار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده اميراصلان
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرزاده فروغ الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش با استفاده از طرح آزمايشي اسپليت پلات فاکتوريل در سه تکرار در منطقه اردبيل در سال هاي زراعي ۷۵-۱۳۷۳ انجام گرديد که در آن تاريخ هاي برداشت (فاکتور اصليA ) در پنج سطح از ۱۵ مرداد با فاصله هاي ۱۵ روز، تيمارهاي پيش جوانه دار شده (B1) و پيش جوانه دار نشده (B2) در دو سطح و ارقام (C) آئولا(C1)، دراگا (C2) و کايزر (C3) به صورت فاکتوريل (BC) به عنوان فاکتور فرعي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب براي صفات مختلف نشان داد که بين تاريخ هاي برداشت از لحاظ صفت تعداد غده در بوته در سطح احتمال ۱% اختلاف معني داري وجود داشت و بين سطوح فاکتور B (پيش جوانه دار) از لحاظ صفات عملکرد، تعداد ساقه در بوته، تاريخ سبز کرد، تاريخ گلدهي و تاريخ غده بستن اختلاف معني داري درسطح احتمال ۱% وجود داشت که در مقايسه ميانگين اين فاکتور به روش دانکن، پيش جوانه دار کردن عملکرد بيشتر، تعداد ساقه در کپه کمتر و تاريخ هاي سبز کرد، گلدهي و غده بستن زودتر بود. بين ارقام براي کليه صفات در سطح احتمال ۱%  اختلاف معني دار وجود داشت. عملکرد رقم دراگا با ميانگين ۳۲٫۱۳ تن در هکتار بيشترين و ارقام کايزر و آئولا به ترتيب با ميانگين هاي ۲۹٫۹۳ و ۲۹٫۵۸ تن در هکتار در گروه بعدي قرار گرفتند. اثر متقابل ارقام و پيش جوانه دار کردن از لحاظ صفت عملکرد و تاريخ سبز کرد ۸۰% در سطح احتمال ۱% و از لحاظ صفت تعداد غده در کپه در سطح ۵% معني دار بود که مبين واکنش متفاوت ارقام در پيش جوانه دار کردن مي باشد، به طوري که ارقام کايزر و آئولا در اثر پيش جوانه دار کردن داراي افزايش عملکرد بود، در حالي که رقم دراگا با پيش جوانه دار کردن کاهش محصول داشت. محاسبه ضرايب همبستگي بين صفات با عملکرد نشان داد که بين تعداد غده در بوته، تعداد ساقه، تاريخ غده بستن، تاريخ سبز کرد و طول ساقه با عملکرد در سطح احتمال ۱% هبستگي مثبت و معني دار وجود داشت. بر اساس نتايج حاصل، رقم دراگا با بيشترين عملکرد و کمترين افت انباري، عليرغم واکنش منفي به پيش جوانه دار شدن براي منطقه اردبيل مطلوب تر تشخيص داده شد.

© حقوق سایت محفوظ است