۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اثر يون كلسيم بر وضعيت رشد، تجمع عناصر غذايي و الگوي الكتروفورزي پلي پپتيدها در گياه .Descurainia sophia L تحت تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۴ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر يون كلسيم بر وضعيت رشد، تجمع عناصر غذايي و الگوي الكتروفورزي پلي پپتيدها در گياه .Descurainia sophia L تحت تنش شوري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله كلسيم
مقاله الكتروفورز
مقاله Descurainia sophia

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلسيم نقش مهمي در مقاومت گياهان به تنش شوري دارد. در تحقيق انجام شده، تاثير نمکهاي مختلف کلسيم (سولفات، کلريد و نيترات کلسيم) و غلظتهاي متفاوتي از اين عنصر بر مقاومت گياه Descuriania sophia به تنش شوري، مورد بررسي قرار گرفت. گياهان مورد نظر در گلدانهاي حاوي ورميکوليت کاشته شد و قبل از اعمال تيمارها، بمدت يک هفته با محلول هوگلند آبياري گرديد. پس از ۸ هفته تيمار با محلولهاي نمک کلسيم وکلريد سديم (شامل ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ ميلي مولارکلريد سديم و۵ ميلي مولار نمکهاي کلسيم)؛ پارامترهاي طول ريشه و ساقه، وزن تر اندامهاي گياه و غلظت يونهاي Na+, Ca2+, K+ , Fe2+,Zn2+ در اندامهاي گياه به روش جذب اتمي مورد سنجش قرار گرفت. براي بررسي اثر تيمارهاي شوري و کلسيم بر الگوهاي پلي پپتيدي، پروتئينهاي ساقه و ريشه گياه به روش SDS-PAGE الکتروفورز گرديدند. داده هاي بدست آمده با استفاده از طرح کامل تصادفي و آناليز واريانس يکطرفه (آزمون (LSD تحليل آماري گرديدند. نتايج حاصل نشان داد، که تيمارهاي ۵ ميلي مولار کلريد کلسيم توام با ۵۰ ميلي مولار کلريد سديم و ۵ ميلي مولار سولفات کلسيم همراه با ۵۰ ميلي مولار کلريد سديم تأثير بهتري نسبت به ساير تيمارها، در سطح معني دار ۵ در صد، بر صفات مورفولوژيک (وزن خشک و تر، طول اندامهاي گياه) و شيميايي (غلظت عناصر پتاسيم، آهن و روي) گياه دارد. مقايسه الگوهاي پلي پپتيدي حاصل از الکتروفورز نيز تاثير کلسيم را در سنتز پروتئينهاي گياه تحت تنش نشان داد. الگوي پلي پپتيدها در تيمارهاي شوري توام با کلسيم، مشابه تيمارهاي شوري بدون کلسيم نبوده و پلي پپتيدها از لحاظ وزن مولکولي و غلظت در اين دونوع تيمار متفاوت بودند. در تيمارهاي ۲۵ و ۵۰ ميلي مولار کلريد سديم، پروتئين KD 56 نسبت به ساير تيمارها بيشتر بود و همچنين در تيمارهاي ۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي مولار اين نمک سديم، چندين پروتئين با وزن مولکولي در محدوده KD 170-66 وجود داشته که در تيمار هاي حاوي کلسيم وجود نبود.

© حقوق سایت محفوظ است