۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله اثر هيپوگليسميک و هيپوليپيدميک مصرف خوراکي سير وحشي در موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر هيپوگليسميک و هيپوليپيدميک مصرف خوراکي سير وحشي در موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير وحشي
مقاله ديابت قندي
مقاله گلوکز
مقاله ليپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاد مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بررسي حاضر اثر هيپوگليسميک و هيپوليپيدميک سير وحشي در مدل تجربي ديابت قندي مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: موشهاي صحرايي نر به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تيمار با سير وحشي، ديابتي، ديابتي تحت درمان با گياه و تحت تيمار با گليبن کلاميد تقسيم شدند. براي ديابتي کردن موشها از استرپتوزوتوسين به ميزان ۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم (داخل صفاقي) استفاده شد. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني ۱% دريافت نمودند. ميزان گلوکز و ليپيدهاي سرم قبل از بررسي و در هفته هاي ۴ و ۸ پس از بررسي تعيين گرديد.
نتايج: ميزان گلوکز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار با گياه در هفته هاي ۴ و ۸ به طور معني دار و به ترتيب p<0.05 و p<0.01 کمتر از گروه ديابتي بود. بعلاوه، سطح کلسترول توتال، تري گليسيريد و کلسترول HDL در هفته هاي ۴ و ۸ در گروه ديابتي تحت تيمار با گياه تغيير معني دار در مقايسه با گروه ديابتي نشان نداد. از طرف ديگر، تيمار موشهاي ديابتي با گياه فقط پس از ۸ هفته موجب کاهش معني دار ميزان کلسترول LDL در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده گرديد (p<0.05).
نتيجه گيري:مصرف خوراکي سير وحشي در مدل تجربي ديابت قندي داراي اثر هيپوگليسميک بوده و در دراز مدت موجب تغيير سودمند فقط در سطح کلسترول LDL سرم در موشهاي صحرايي ديابتي مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است