۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثر نوعي براسینواسترويید (۲۴epibrassinolide) بر مقدار تجمع مالون دآلديید، پرولین، قند و رنگیزه هاي فتوسنتزي در گياه كلزا (.Brassica napus L) تحت تنش كم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر نوعي براسینواسترويید (۲۴epibrassinolide) بر مقدار تجمع مالون دآلديید، پرولین، قند و رنگیزه هاي فتوسنتزي در گياه كلزا (.Brassica napus L) تحت تنش كم آبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۲۴- اپي براسينوليد
مقاله تنش كم آبي
مقاله خسارت اكسيداتيو
مقاله Brassica napus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسوي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براسينواستروييدها گروهي از هورمونهاي گياهي هستند که اثرات زيستي قابل توجهي روي رشد و نمو گياهان دارند، از جمله باعث افزايش مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي مي شوند.در بخش حاضر اثر نوعي براسينواستروييد (۲۴-epibrassinolide) روي پراکسيداسيون ليپيد، مقدار پرولين و قندهاي احيا کننده، کلروفيل a و b و کلروفيل کل و کاروتنوييدها در گياهان کلزا (Brassica napus L. cv. Fusia) تحت تنش کم آبي مورد بررسي قرار گرفت. گياهان مورد نظر در گلدانهاي حاوي شن، رس و خاک برگ (به نسبت ۱:۱:۱) کاشته شده و برگهاي گياهان يک، دو و سه هفته بعد از جوانه زني با محلول ۱۰ مولار از ۲۴ – اپي براسينوليد که حاوي تويين- ۰٫۱ Tween – ۲۰) ۲۰ درصد) بود، محلول پاشي شد. گياهان شاهد با آب دو بار تقطير حاوي تويين – ۲۰ (۰۱/۰ درصد) تيمار گرديدند. يک ماه بعد از جوانه زني برداشت انجام گرفت. مقدار افزايش پراکسيداسيون ليپيد تحت تنش کم آبي در تيمار با ۲۴- اپي براسينوليد کاهش معني داري داشت که نشان دهنده کاهش مقدار خسارت اکسيداتيو در اين گروه مي باشد. مقدار پرولين و کاروتنوييدها در تيماربا ۲۴ – اپي براسينوليد بطور معني داري افزايش يافت که بيشتر از شرايط شاهد (بدون ۲۴- اپي براسينوليد) يا تيمار کم آبي بود. مقدار کلروفيل a و b در طي تنش کم آبي کاسته شد ولي افزايش قابل توجهي در کلروفيل a و b در گياهان تيمار شده با ۲۴ – اپي براسينوليد مشاهده شد. افزايش در مقدار قند تحت تنش کم آبي، در گياهان تيمار شده با  24- اپي براسينوليد کمتر قابل توجه بود. حاصل آنکه تيمار گياهان با ۲۴ – اپي براسينوليد خسارت اکسيداتيو ناشي از تنش کم آبي را کاهش داد.

© حقوق سایت محفوظ است