۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله اثر منابع و سطوح مختلف سلنيوم آلي بر عملکرد مرغ هاي تخمگذار، کيفيت تخم مرغ و قابليت غني سازي تخم مرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي علوم دامي ايران از صفحه ۳۴۴ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر منابع و سطوح مختلف سلنيوم آلي بر عملکرد مرغ هاي تخمگذار، کيفيت تخم مرغ و قابليت غني سازي تخم مرغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنيوم آلي
مقاله عملکرد
مقاله کيفيت تخم مرغ
مقاله مرغ تخمگذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات منابع مختلف سلنيوم آلي بر عملکرد مرغان تخمگذار و خصوصيات کيفي و ماندگاري تخم مرغ انجام شد. تعداد ۷۲ قطعه مرغ تخمگذار از سويه لوهمن LSL سبک در سن ۳۵ هفتگي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۹ تيمار و ۳ تکرار و ۳ مشاهده (مرغ تخمگذار) به مدت ۸ هفته مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارهاي آزمايشي شامل: ۱- تيمار شاهد. تيمارهاي ۲ تا ۷- تيمارهاي شاهد به اضافه سلنيوم آلي (۳ منبع C، B، A متعلق به شرکت هاي بيوشم، لالوک و تک فرآورده هاي آريا در ۲ سطح شامل سطح ۲۵۰ و ۵۰۰ ميلي گرم در کيلوگرم). ۸ به اضافه سلنيوم معدني (۰٫۳ ppm) بود. وزن تخم مرغ هاي يخچال تحت تاثير جيره هاي آزمايشي معني دار بود (P<0.05). وزن پوسته و واحدها و تخم مرغ هاي نگهداري شده در دماي اتاق (۲۷- ۲۳ درجه سلسيوس) تحت تاثير جيره هاي آزمايشي معني دار بود (P<0.05). افزايش سطح سلنيوم آلي موجب افزايش غني سازي تخم مرغ با اين عنصر شد. ميزان مالون دي آلدئيد (MDA) در زرده تخم مرغ با افزايش دماي نگهداري تخم مرغ ها افزايش معني داري را نشان داد (P<0.01). سلنيوم آلي و غيرآلي موجب کاهش MDA در زرده تخم مرغ شد (P<0.01). اضافه کردن سلنيوم به جيره غذايي موجب افزايش مقادير سلنيوم تخم مرغ شد و سلنيوم آلي تاثير بيشتري از سلنيوم معدني داشت. منابع مختلف سلنيوم آلي تاثير متفاوتي بر غني سازي تخم مرغ داشتند. مي توان نتيجه گرفت سطوح بالاي سلنيوم آلي بدون آنکه تاثير منفي بر عملکرد مرغ تخم گذار و کيفيت تخم مرغ داشته باشند موجب غني تر شدن تخم مرغ با اين عنصر مي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است