۱۳۹۶-۰۷-۱۱

مقاله اثر مكمل ياري با ويتامين B12 بر وضعيت هوموسيستئين در بيماران همو دياليزي دريافت كننده اسيدفوليك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۵۹ تا ۵۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر مكمل ياري با ويتامين B12 بر وضعيت هوموسيستئين در بيماران همو دياليزي دريافت كننده اسيدفوليك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوموسيستئين
مقاله همودياليز
مقاله اسيدفوليك
مقاله ويتامينB12

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي بخش نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: شاكرحسيني راهبه
جناب آقای / سرکار خانم: اتابك شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقيان نويد
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع هيپرهوموسيستئينمي در بيمارن همودياليزي بالاتر از كل جمعيت است و حدود ۵۰ درصد از علل مرگ و مير اين بيماران را به خود اختصاص مي دهند. در اغلب موارد براي كنترل هيپر هوموسيستئينمي در بيماران همودياليزي از مكمل ياري با اسيد فوليك استفاده مي شود كه مطالعات نشان داده اند كه اين مكمل، به تنهايي، كفايت لازم را براي كاهش سطح هوموسيتئين (tHcy) پلاسما ندارد.هدف از اين مطالعه بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين B12 بر وضعيت هوموسيستئين در بيماران همودياليزي دريافت كننده اسيد فوليك در بيمارستان امام حسين (ع) تهران است.
مواد و روش ها: در اين كار آزمايي باليني كه به صورت تصادفي، دوسوكور طراحي شده است، ۲۰ بيمار همودياليزي كه حداقل از ۳ ماه قبل مكمل اسيد فوليك با دوز ۵ ميلي گرم در روز دريافت مي كردند و شرايط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند.  بيماران، به مدت ۲ ماه ، در گروه اول، ۵ ميلي گرم در روز اسيد فوليك خوراكي همراه با دارونماي ويتامين B12 و در گروه دوم همين مقدار اسيد فوليك را همراه با ۱ ميلي گرم در روز ويتامين B12 خوراكي دريافت كردند. سطح tHcy پلاسما و اسيد فوليك و ويتامين B12 سرم در آغاز و پايان مطالعه اندازه گيري شد. تغييرات آنها مورد بررسي قرار گرفت. همبستگي ميان اين ۳ شاخص و همبستگي آنها با ساير عوامل مداخله گر بررسي شده است.
يافته ها: در بيماران همودياليزي مورد مطالعه كه تحت مكمل ياري مداوم يا اسيد فوليك بوده اند، ميانگين سطح اوليه
tHcy پلاسما μmol/L 21.6±۲۵٫۴۲ و ميانگين سطح اسيد فوليك و ويتامين B12 سرم به ترتيب۸۱٫۲۵ ng/ml± ۱۱۱٫۷۵و pg/ml 2034.96±۱۴۲۰٫۷۵ بوده است. ۷۵% ازبيماران در محدوده هيپرهوموسيستئينمي، ۲۰% در محدوده مرزي و فقط ۵% در محدوده طبيعي قرار داشتند. پس از پايان مداخله، ميانگين tHcy پلاسما و اسيدفوليك و ويتامين B12 سرم، در گروه اول، به ترتيب μmol/L 13.44±۲۴٫۵۴،۹۹٫۵ ng/ml ±۱۱۶٫۲ و۱۴۳۸٫۰۳ pg/ml±۱۳۶۷٫۵ و در گروه دوم ، به ترتيب ۳٫۶۲μmol/L±۱۸٫۸۷،ng/ml 68.11±۱۲۴٫۵  و pg/ml 1073.54±۱۷۳۱٫۳۷ بوده و اين دو نوع مداخله اختلاف معناداري در بين دو گروه ايجاد نكردند. به علاوه، تفاوت در سطح اين شاخص ها، قبل و بعد از مداخله نيز در هيچيك از دو گروه معنا دار نبود.
نتيجه گيري و توصيه ها: مكمل ياري با ويتامين B12 خوراكي اثري بر وضعيت هوموسيستئين در بيماران همودياليزي دريافت كننده اسيد فوليك ندارد. اين مسئله احتمالا ناشي از مقاومت به اسيدفوليك و همچنين عدم ايجاد مكانيسم هاي فارماكولوژيك موثر در شرايط تجويز نوع خوراكي ويتامين B12 مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است