۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر مقادير مختلف پروتيين و چربي بر شاخص هاي رشد و تركيب شيميايي لاشه بچه ماهيان انگشت قد فيل ماهي (.Huso huso L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر مقادير مختلف پروتيين و چربي بر شاخص هاي رشد و تركيب شيميايي لاشه بچه ماهيان انگشت قد فيل ماهي (.Huso huso L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه ماهيان خاوياري
مقاله فيل ماهي
مقاله پروتئين
مقاله چربي
مقاله رشد
مقاله تركيب شيميايي لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي درچه عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پاناماريوف سرگي و.
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر مقادير مختلف پروتئين و چربي بر رشد بچه ماهيان انگشت قد فيل ماهي، ۱۲ جيره غذايي مختلف با سه سطح ۴۵، ۵۰ و ۵۵ درصد پروتئين و چهار سطح ۰٫۵، ۴، ۸ و ۱۲ درصد مكمل روغن- شامل روغن ماهي و روغن آفتابگردان- تهيه شد. جيره هاي آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي به روش فاكتوريل ۴´۳ در سه تكرار با بچه ماهيان بلوگاي ۲٫۲ گرمي اجرا شد. تعداد ۱۲۶۰ قطعه بچه ماهي فيل ماهي پس از سازگاري به شرايط آزمايشي، انتخاب و در ۳۶ حوضچه و نيروي كوچك (با حجم ۱۰۰ ليتر) و به تعداد ۳۵ قطعه بچه ماهي در هر واحد آزمايشي توزيع شده و به مدت ۴۵ روز با جيره هاي آزمايشي تغذيه گرديدند.
نتايج به دست آمده تفاوت معني داري را در شاخص هاي مورد بررسي شامل، درصد افزايش وزن، ضريب رشد ويژه، بازده پروتئين، ضريب مصرف غذا و توليد پروتئين، نشان داد (P<0.05) ماهيان تغذيه شده باجيره شماره ۳ (حاوي ۴۵ درصد پروتئين و ۱۴ درصد چربي) و جيره شماره ۸ (حاوي ۵۰ درصد پروتئين و ۱۷ درصد چربي) بالاترين درصد افزايش وزن، بهترين ضريب رشد ويژه، بهترين بازده پروتئين و كمترين ضريب مصرف غذا را نشان دادند. علاوه بر اين بهترين ميزان پروتئين توليد شده مربوط به جيره شماره ۲ (حاوي ۴۵ درصد پروتئين و ۱۰٫۵ درصد چربي) و جيره شماره ۳ (حاوي ۴۵ درصد پروتئين و ۱۴درصد چربي) بود. مقايسه تركيب شيميايي لاشه ماهيان مورد آزمايش نيز تفاوت آماري معني داري را در ميزان پروتئين و چربي لاشه نشان داد (p<0.05). ولي در ميزان ماده خشك و خاكستر لاشه تفاوت معني داري بين تيمارهاي مختلف مشاهده نگرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه نياز پروتئيني بچه ماهيان انگشت قد فيل ماهي با جيره هاي غذايي حاوي ۴۵ تا ۵۰ درصد پروتئين خام تامين مي شود. به علاوه ميزان چربي مورد نياز براي تامين رشد بهينه بچه ماهيان مذكور بين ۱۴ تا ۱۷ درصد جيره غذايي به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است