۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر مقادير كربن آلي و ازت كل خاك بر واكنش گندم ديم (سرداري) به مصرف كود نيتروژن و تعيين حد بحراني آنها در استان كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر مقادير كربن آلي و ازت كل خاك بر واكنش گندم ديم (سرداري) به مصرف كود نيتروژن و تعيين حد بحراني آنها در استان كرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كربن آلي
مقاله ازت كل
مقاله گندم ديم
مقاله كود نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف طليعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صياديان كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه در اکثر آزمايش هاي کودي که در گذشته انجام مي گرفت مقادير کود نيتروژن بدون در نظر گرفتن مقادير کربن آلي و نيتروژن کل خاک مصرف مي گرديد، و به همين دليل در بسياري از آزمايش ها مصرف کود نيتروژن با وجود بارندگي زياد و حتي آبياري تکميلي باعث عملکرد دانه گندم ديم (سرداري) نمي شد. در اين مطالعه، عواملي که باعث عدم واکنش اين رقم نسبت به مصرف کود نيتروژن شده است، به ويژه کربن آلي و نيتروژن کل خاک مورد بررسي مجدد قرار گرفته است. نتايج آماري آزمايش هاي انجام شده نشان مي دهد که در پنج آزمايش از ۱۲ آزمايش که در نه سال زراعي انجام شده است مصرف کودهاي نيتروژن عملکرد دانه را به طور معني داري افزايش داده اند. مصرف ۳۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار(N3O)  در پاييز نسبت به شاهد(N0)  به طور متوسط عملکرد گندم ديم را به ميزان ۳۹۳ کيلوگرم در هکتار افزايش داده است. افزايش مقدار کود نيتروژن به ميزان ۴۵ (N45) کيلوگرم در هکتار سبب افزايش عملکرد دانه شده است. ليکن اين افزايش از نظر آماري معني دار نمي باشد، مصرف بيش از اين مقدار(N45)  نه تنها باعث افزايش عملکرد دانه نمي شود، بلکه ممکن است در بعضي از سال ها که بارندگي کم باشد عملکرد دانه را نيز کاهش دهد. در مابقي آزمايش ها به علت بالا بودن ميزان کربن آلي و ازت کل محل اجراي آزمايش مصرف کود نيتروژن نه تنها باعث افزايش عملکرد دانه نگرديد، بلکه در دو آزمايش عملکرد کاهش يافت. لذا مقادير حد بحراني اين دو در خاک به روش تصويري کيت – نلسون براي ۹۵ درصد عملکرد گندم ديم رقم سرداري يک درصد و همچنين حد بحراني نيتروژن کل در خاک برابر با ۰٫۱۲ درصد تعيين گرديد. با توجه به آزمايش هاي مزرعه اي انجام شده، مصرف ۳۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در زمين هايي که مقدار نيتروژن کل و کربن آلي آنها به ترتيب کمتر از ۰٫۱۲ و يک درصد باشند براي گندم ديم سرداري در استان کرمانشاه قابل توصيه مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است