۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر محلول پاشي اوره پيش از گلدهي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد پروتئين دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشي اوره پيش از گلدهي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد پروتئين دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله اوره
مقاله اثر محلول پاشي
مقاله پيش از گلدهي
مقاله عملكرد
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوديت امکان افزايش سطح زير کشت گندم براي افزايش توليد، ضرورت افزايش عملکرد اين گياه در واحد سطح را اجتناب ناپذير مي سازد. در اين ميان نقش عناصر غذايي پر مصرف به ويژه نيتروژن مهم مي باشد. از آنجا که نيتروژن اضافه شده به خاک مي تواند از طريق آبشويي و يا تصعيد از دسترس گياه خارج شود و قدرت ريشه نيز در اواخر رشد در جذب مواد غذايي از خاک کم مي شود، پاشيدن اوره به عنوان منبع نيتروژن بر روي شاخ و برگ گياه مي تواند عامل موثري در افزايش کيفيت و کميت دانه گندم باشد. به منظور بررسي تاثير مصرف سطوح مختلف نيتروژن به صورت محلول پاشي اوره بر عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد پروتئين دانه در مرحله غلاف رفتن گندم، آزمايشي به صورت فاکتوريل، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار در سال زراعي ۷۷- ۱۳۷۶ در اراضي مرکز خدمات کشاورزي فريدن استان اصفهان انجام شد. ترکيب رقم (در دو سطح: الوند و برکت) و ميزان محلول پاشي نيتروژن در مرحله غلاف رفتن (در چهار سطح: صفر، ۱۰، ۲۰، و ۴۰ کيلو گرم نيتروژن خالص در هکتار) اعمال گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که محلول پاشي نيتروژن در اين مرحله باعث افزايش معني دار عملکرد دانه گرديد. ازدياد عملکرد دانه ناشي از افزايش تعداد دانه در هر سنبله بود و ميانگين وزن هر دانه و تعداد سنبله بارور در متر مربع تغيير چنداني نيافت. مصرف سطوح بالاي نيتروژن با افزايش عملکرد بيولوژيک گياه همراه بود. پاشيدن نيتروژن بر روي شاخ و برگ دو رقم گندم زمستانه الوند و برکت در مرحله غلاف رفتن منجر به افزايش معني دار درصد پروتئين دانه گرديد و رقم برکت در مقايسه با رقم الوند واکنش بيشتري از لحاظ افزايش درصد پروتئين دانه از خود نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است