۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثر متفاوت غير فعال سازي موقتي هسته قاعده اي جانبي آميگدال طرف راست و چپ مغز بر به خاطر آوري حافظه فضايي در مدل يادگيري احترازي مكاني در موش بزرگ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: اثر متفاوت غير فعال سازي موقتي هسته قاعده اي جانبي آميگدال طرف راست و چپ مغز بر به خاطر آوري حافظه فضايي در مدل يادگيري احترازي مكاني در موش بزرگ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تترودوتوكسين
مقاله هسته قاعده اي جانبي و مركزي آميگدال
مقاله به خاطرآوري حافظه فضايي
مقاله يادگيري احترازي مكاني
مقاله غيرفعال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بورش جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شواهد زيادي نشان مي دهند كه دو نيم كره مغز نقش متفاوتي در ذخيره حافظه هيجاني بازي مي كنند و آميگدال يك ساختمان زير قشري مهم در تجربيات هيجاني به شمار مي رود. هدف اين مطالعه بررسي نقش هسته قاعده اي جانبي آميگدال طرف راست و چپ مغز و هسته مركزي آميگدال بر به خاطرآوري اطلاعات فضايي تازه آموخته شده در مدل يادگيري احترازي مكاني مي باشد. موش هاي نر نژاد لانگ ايوانز (Long-Evans) با وزن ۲۸۰ تا ۳۲۰ گرم در اين مطالعه استفاده شدند. ابتدا به صورت دو طرفه روي هسته قاعده اي جانبي و مركزي كانول راهنما قرار داده شد. يك هفته بعد، موش در دستگاه احترازي مكاني به عنوان يك مدل يادگيري فضايي آموزش داده شد. در طي آموزش ۳۰) دقيقه(، حيوان ياد مي گرفت كه با كمك اشيا اطراف مكان دريافت شوك (ناحيه منع شده) را شناسايي كند و از ورود به آن خودداري كند. ۲۴ ساعت بعد (يك ساعت قبل از ارزيابي به خاطرآوري اطلاعات) به منظور غيرفعال سازي نواحي مزبور تترودوتوكسين ۵) نانوگرم در ۱ ميكروليتر به ازاي هر طرف) به صورت دو طرفه داخل هسته هاي فوق تزريق شد. ۰٫۵ تا يك ساعت بعد ميزان حافظه فضايي موش براي احتراز كردن از مكان شوك ارزيابي شد. اين ارزيابي در يك دوره ۳۰ دقيقه اي با كمك دو ملاك مدت زماني كه طول مي كشيد تا حيوان براي بار اول وارد ناحيه منع شده (شوك) شود و تعداد دفعات ورود به ناحيه منع شده اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد كه غيرفعال سازي هسته قاعده اي جانبي به طور دو طرفه و تنها طرف راست به خاطرآوري اطلاعات تازه آموخته شد. فضايي را مختل مي كند. در حالي كه غيرفعال سازي هسته طرف چپ هسته قاعده اي جانبي و هسته مركزي آميگدال اثر معني داري بر ذخيره حافظه فضايي نداشت. يافته هاي فوق نشان مي دهد كه هسته قاعده اي جانبي آميگدال نقش مهمي در به خاطرآوري اطلاعات تازه آموخته شده دارد و نقش هسته قاعده اي جانبي طرف چپ بسيار مهم تر است.

© حقوق سایت محفوظ است