۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر متفاوت غير فعال سازي موقتي دو طرفه و يك طرفه هسته اكومبنس بر حافظه در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر متفاوت غير فعال سازي موقتي دو طرفه و يك طرفه هسته اكومبنس بر حافظه در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تترودوتوكسين
مقاله هسته اكومبنس
مقاله حافظه
مقاله يادگيري احترازي غير فعال
مقاله غير فعال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: منطقي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جلال علي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي‌ گرجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جراحي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شواهد زيادي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ دو نيمكره‌ مغز نقش‌ متفاوتي‌ در ذخيره‌ حافظه‌ هيجاني‌ دارند. هدف‌ اين‌ مطالعه‌ بررسي‌ نقش‌هسته‌ اكومبنس‌ به صورت‌ دو طرفه‌ و يك‌ طرفه‌ (طرف‌ راست‌ و چپ‌) مغز بر به‌ خاطرآوري‌ اطلاعات‌ حافظه تازه‌ آموخته‌ شده‌ در مدل‌ يادگيري‌احترازي‌ غير فعال‌ مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش تجربي بوده و در طي آن از ۷۰ سر موش صحرايي نر آلبينو از نژاد ويستاربا وزن ۲۲۰ تا ۲۵۰ گرم‌ استفاده‌ شد .ابتدا به‌ صورت‌ دو طرفه‌ روي‌ هسته‌ اكومبنس‌ كانول‌ راهنما گذاشته‌شد و يك‌ هفته‌ بعد، موش‌ در دستگاه‌ احترازي‌ غيرفعال‌ آموزش‌ داده‌ شد (۱ ميلي‌ آمپر شوك‌ DC، براي‌ مدت‌ ۳ ثانيه‌ ) ۲و ۴و ۶ روز بعد (يك‌ ساعت‌ قبل‌ از ارزيابي‌ به‌ خاطرآوري‌ اطلاعات‌) به‌ منظور غيرفعال‌ سازي‌ نواحي‌ مزبور تترودوتوكسين‌ (۵ نانوگرم‌ در ۱ميكروليتر به‌ ازاي‌ هر طرف)‌ به‌ صورت‌ دو طرفه‌ و يك‌ طرفه‌ داخل‌ هسته‌هاي‌ فوق‌ تزريق‌ شد. ۴۸ ساعت‌ بعد آزمون به خاطرآوري‌ انجام‌ شد كه‌ در طي‌ آن‌ مدت‌ زماني‌ كه‌ طول‌ مي‌ كشيد تا حيوان‌ وارد محفظه‌ تاريك‌ دستگاه‌ شود و مدت‌ زماني‌ ك‌ در محفظه‌ تاريك‌باقي‌ مي‌ ماند (در طي‌ ۱۰ دقيقه‌ آزمون) يادداشت‌ شد وبه‌ عنوان‌ معيار ميزان‌ حافظه‌ در نظر گرفته‌ شد.
يافته‌ها: نتايج‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ غيرفعال‌سازي‌ هسته‌ اكومبنس‌ به‌ طوردو طرفه‌ وتنهاطرف راست‌ ۲ و۴ روز بعد از آموزش، به‌ خاطرآوري‌ اطلاعات‌ تازه‌ آموخته‌ شده‌ را مختل‌ مي‌كند .(P<0.01) درحالي‌ كه‌ غيرفعال‌ سازي‌ هسته‌ اكومبنس‌ طرف چپ‌ هسته‌ و همچنين ۶ روز بعد از آموزش اثر معني‌داري‌ بر ذخيره‌ حافظه‌ هيجاني‌ نداشت‌.
نتيجه‌گيري : يافته‌هاي‌ فوق‌ نشان‌مي‌دهدكه‌ هسته اكومبنس‌ نقش‌ مهمي‌ در به‌ خاطرآوري‌ اطلاعات‌ تازه‌ آموخته‌ شده‌ دارد و ضمناً هسته‌ اكومبنس‌ طرف‌ راست‌ نقش‌بسيار مهم‌تري‌ نسبت به طرف چپ دارد.

© حقوق سایت محفوظ است