۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله اثر كاربرد گوگرد به همراه مايه تلقيح تيوباسيلوس و کود دامي بر ميزان عناصر غذايي برگ و شاخص هاي رشد رويشي نهال هاي خرما رقم برحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر كاربرد گوگرد به همراه مايه تلقيح تيوباسيلوس و کود دامي بر ميزان عناصر غذايي برگ و شاخص هاي رشد رويشي نهال هاي خرما رقم برحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخل خرما
مقاله گوگرد پودري
مقاله مايه تلقيح تيوباسيلوس
مقاله رشد رويشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديالمي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: محبي عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاك هاي اغلب مناطق ايران، بويژه نخلستان ها، جزء خاكهاي آهكي محسوب مي شود. بالا بودن pH اين نوع خاکها، تثبيت عناصر غذايي و کاهش جذب آن توسط گياه در پي داشته است. يافته هاي محققين تاکنون نشان داده که كاربرد گوگرد در خاك و اكسايش آن، باعث كاهش موضعي pH در منطقه ريزوسفر گياه و افزايش قابليت جذب عناصر غذايي توسط گياه گرديده است. اين آزمايش با هدف مطالعه اثر كاربرد گوگرد پودري به همراه مايه تلقيح تيوباسيلوس و با نسبت هاي مختلف از کود دامي بر ميزان عناصر غذايي برگ و شاخص هاي رشد رويشي خرماي رقم برحي در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي شامل ۴ تيمار و ۴ تكرار (هر تکرار شامل ۲ درخت) بر روي ۳۲ نهال حاصل از كشت بافت، به مدت ۳ سال در اهواز اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: تيمار ۱=تيمار شاهد، شامل مصرف ۴۰ كيلوگرم كود دامي براي هر نهال بر اساس توصيه عمومي منطقه، تيمار ۲=تيمار شاهد بعلاوه گوگرد پودري به ميزان ۱۰ درصد وزني كود دامي مورد استفاده و مايه تلقيح تيوباسيلوس، تيمار ۳=تيمار شاهد بعلاوه گوگرد پودري به ميزان ۲۰ درصد وزني كود دامي مورد استفاده و مايه تلقيح تيوباسيلوس و تيمار ۴=تيمار شاهد بعلاوه گوگرد پودري به ميزان ۳۰ درصد وزني كود دامي مورد استفاده و مايه تلقيح تيوباسيلوس. نتايج نشان داد کاربرد گوگرد به همراه مايه تلقيح تيوباسيلوس و با نسبت هاي مختلف از کود دامي توانسته است توانايي نخل خرما در جذب عناصر غذايي از جمله فسفر، پتاسيم، روي و منگنز از خاک افزايش داده و در نهايت باعث بهبود وضعيت تغذيه اي آن گردد. بهبود وضعيت تغذيه نهال ها، افزايش شاخص هاي رشد شامل تعداد و طول برگ، تعداد و طول برگچه و ارتفاع نهال و در مجموع تسريع در رشد رويشي نهال در پي داشته است. از بين تيمارهاي آزمايشي، تيمار ۲ با مصرف ميزان گوگرد کمتر نسبت يه ساير تيمارهاي حاوي گوگرد و بيشترين تاثير مثبت بر ميزان عناصر غذايي برگ و خصوصيات رشد رويشي نخل خرما به عنوان بهترين تيمار معرفي گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است