۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله اثر عصاره هيدروالكلي گياه تاج خروس (.Amaranthus caudatus L) بر كاهش برخي از ريسك فاكتورهاي آترواسكلروز خرگوش هاي هايپركلسترولميك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۷۱۲ تا ۷۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالكلي گياه تاج خروس (.Amaranthus caudatus L) بر كاهش برخي از ريسك فاكتورهاي آترواسكلروز خرگوش هاي هايپركلسترولميك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسيون
مقاله تاج خروس (.Amaranthus caudatus L)
مقاله خرگوش
مقاله OX-LDL ،MDA
مقاله آپوليپوپروتئين B
مقاله آپوليپوپروتئين A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هايپركلسترولمي، رژيم هاي سرشار از كلسترول و فشارهاي اكسيداتيو موجب افزايش سطح كلسترول تام و در نتيجه سبب پيشرفت آترواسكلروز مي شوند. آنتي اكسيدان ها نقش مهمي در بازدارندگي و جمع آوري راديكال هاي آزاد دارند. گياه تاج خروس (.Amaranthus caudatus L) كاهش دهنده ليپيد و يك عامل آنتي اكسيداني مي باشد. هنوز مشخص نيست كه تاج خروس موجب كاهش آترواسكلروز مي شود. هدف از اين مطالعه نشان دادن اثر تاج خروش در كاهش برخي از ريسك فاكتورهاي موثر در آترواسكلروز است كه با كاهش فشارهاي اكسيداتيو ارتباط دارد. در اين تحقيق، خرگوش ها به طور تصادفي در ۴ گروه ۵ تايي تقسيم شدند. گروه اول با رژيم غذايي استاندارد به مدت ۷۵ روز، گروه دوم با رژيم پركلسترول (کلسترول ۱% وزن غذا) به مدت ۷۵ روز، خرگوش ها در گروه ۳ و ۴ براي ۴۵ روز رژيم پركلسترول %۱ و پس از آن به ترتيب در گروه سوم رژيم معمولي و گروه چهارم عصاره تاج خروس (۱۵۰ mg/kg.bw) به مدت ۳۰ روز دريافت نمودند. نمونه خون در ابتدا، ۴۵ روز و بعد از ۷۵ روز به ترتيب رژيم غذايي براي اندازه گيري آپوليپوپروتئين B ((apoB، مالون دي آلدئيد (MDA)، آپوليپوپروتئين A ((apoA و OX-LDL جمع آوري گرديد. نتايج مطالعات نشان داد كه تيمار با تاج خروس براي ۳۰ روز موجب كاهش معني دار apoB، MDA و كاهش OX-LDL مي شود. همچنين سطح apoA افزايش معني داري داشته است. حيواناتي كه رژيم معمولي را به مدت ۳۰ روز دريافت كرده بودند كاهش معني داري در اين فاكتورها نشان ندادند. تاثير تاج خروس احتمالا به دليل كاهش فشارهاي اكسيداتيو مي باشد و احتمالا داراي اثر آنتي آتروژنيك بوده و مي تواند به عنوان يك رژيم غذايي مهم در كاهش آترواسكلروز نقش داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است