۱۳۹۵-۰۴-۰۵

مقاله اثر عصاره الکلي دانه گياه کانابيس ساتيوا (Cannabis sativa) بر دانسيته نوروني هيپوکامپ موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره الکلي دانه گياه کانابيس ساتيوا (Cannabis sativa) بر دانسيته نوروني هيپوکامپ موش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانابيس ساتيوا
مقاله عصاره الکلي
مقاله هيپوکامپ
مقاله نوروژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي زاده منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حافظه يک توانايي ويژه ذهن است که توسط آن اطلاعات ذخيره و بازيابي مي شوند. حافظه وابسته به مراکز عصبي متعددي مانند آميگدال و هيپوکامپ است. تراکم نوروني اين مناطق اثر شديدي در عملکرد فيزيولوژيک آنها دارد. گياه کانابيس ساتيوا گياهي از خانواده Cannabinaceae است که موثرترين ماده اين گياه تتراهيدرو کانابينول (THC) است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر عصاره الکلي دانه گياه کانابيس ساتيوا بر دانسيته نوروني هيپوکامپ موش آزمايشگاهي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي روي ۱۸ سر رت نر نژاد ويستار با سن تقريبي سه ماهه و وزن ۲۶۰-۳۲۰ گرم در گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد طي سال هاي ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. در ابتدا از دانه گياه کانابيس ساتيوا با کد هرباريوم ۲۵۴۸ توسط روش سوکسله عصاره الکلي تهيه شد. سپس موش ها به طور تصادفي به سه گروه شش تايي کنترل، تيمار با عصاره دوز ۲۵ ميلي گرم برکيلوگرم و تيمار با عصاره ۷۵ ميلي گرم برکيلوگرم تقسيم شدند. در گروه هاي تيمار عصاره در دو نوبت هر هفته يک بار به صورت داخل صفاقي تزريق شد.پس از گذشت ۴ هفته حيوانات بيهوش و مغز از جمجمه به آرامي خارج گرديد. پس از مراحل پاساژ بافتي برش هاي سريال ۷ ميکروني با رنگ آبي تولوئيدين رنگ آميزي شدند. سپس از مناطق مختلف هيپوکامپ عکسبرداري شد و توسط روش هاي استريولوژي و روش سيستماتيک رندوم دانسيته نوروني مناطق مختلف هيپوکامپ در گروه هاي مختلف ارزيابي و با گروه کنترل مقايسه شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که در تمام مناطق CA1، CA2 و CA3 هيپوکامپ در دو گروه تيمار شده (۷۵ mg/kg و ۲۵) دانسيته نوروني نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري داشت (P<0.01). به طوري که دانسيته نوروني در منطقه CA1 در گروه هاي کنترل، تيمار ۲۵ ميلي گرم برکيلوگرم وزن بدن و ۷۵ ميلي گرم برکيلوگرم وزن بدن ۱۷۹۸۲، ۲۶۷۵۰ و ۲۲۸۰۱؛ در CA2 19171، ۲۶۳۸۲ و ۲۳۷۰۱؛ در ۱۹۳۹۱ CA3، ۲۸۵۷۱ و ۲۴۰۴۳ تعيين شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که عصاره الکلي گياه کانابيس ساتيوا باعث افزايش دانسيته نورون هاي هيپوکامپ موش آزمايشگاهي مي گردد و اين افزايش وابسته به ميزان عصاره دريافتي نبود.

© حقوق سایت محفوظ است