۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اثر ضد درد سوكرالفات در تانسيلكتومي اطفال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۱ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۶۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر ضد درد سوكرالفات در تانسيلكتومي اطفال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: براتي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جراحي لوزه درد قابل توجهي ايجاد مي‌كند و لذا از روشهاي سنتي متعددي، براي كاهش درد استفاده مي‌كنند كه فاقد نتايج و اثر است و لازم است داروهاي مسكن جديد با مكانيسمهاي متفاوت جهت كاهش درد، بعد از تانسيلكتومي مورد بررسي قرار گيرند سوكرالفات بستر زخمي پس از تانسيلكتومي را پوشانده و با اين روش مي‌تواند اثر ضددرد از خود نشان دهد.
مواد و روش: در اين كارآزمايي باليني شاهددار دو سويه كور در گروه ۳۵ نفري از كودكان ۸ تا ۱۲ ساله مورد بررسي قرار گرفتند همه بيماران شربت آموكسي‌سيلين هر ۸ ساعت و شربت استامينوفن هنگام درد مصرف كردند. بيماران بطور تصادفي يكي از محلولهاي سوكرالفات يا ويتامين B1 را بعد از عمل هر ۶ ساعت غرغره كرده و سپس آن را فرو مي‌دادند، شدت گلودرد و گوش درد و مصرف استامينوفن توسط بيمار و والدين او در ۳ روز بعد از عمل جراحي ثبت شده و روز چهارم بعد از عمل بيماران از نظر پوشش مخاطي سطح لوزه و عوارض سوكرالفات بررسي شدند.
به ترتيب افزايش يافته و از ۱٫۶ دريافت نرمال به ۲٫۰۴ در بافت آدنوم و ۷٫۱۴ در بافت بدخيم رسيد.
نتايج: ميانگين شدت گلودرد و گوش درد، در روزهاي اول تا سوم بعد از عمل در گروه سوكرالفات بطور معني‌داري كمتر از گروه دارونما بود. ميزان مصرف مسكن در گروه دارونما، در تمام مدت بعد از عمل جراحي بالاتر از گروه سوكرالفات بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار بود (Pν<0.001). در روز چهارم بعد از عمل ۱۳ نفر از گروه سوكرالفات، تشكيل غشا مخاطي بيش از ۵۰% در بستر لوزه داشتند در مقابل ۱۱ نفر در گروه دارونما، ولي اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار نبود (Pν<0.6).
بحث: در اين مطالعه سوکرالفات توانست با مکانيسم پوشاندن بستر زخمي لوزه، از خود اثر ضد درد نشان داده و به طور معني داري باعث کاهش ميزان ميزان گلو درد و گوش درد (به عنوان متغيرهاي (Subjective و کاهش مصرف مسکن (به عنوان متغير (Objective شود.

© حقوق سایت محفوظ است