۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله اثر ضدباکتريايي اسانس گل و عصاره اندام هاي گياهي سرخارگل بر باکتري Pectobacterium caratovorum subsp. caratovorum در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقيقات بيماري هاي گياهي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر ضدباکتريايي اسانس گل و عصاره اندام هاي گياهي سرخارگل بر باکتري Pectobacterium caratovorum subsp. caratovorum در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخارگل
مقاله فعاليت ضدباکتريايي
مقاله حداقل غلظت کشندگي و حداقل غلظت بازدارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندرگاني سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: اورعي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مهار زيستي عوامل بيماري ‌زاي گياهي باهدف کاهش تهديدات زيست محيطي و خطرات آفت کش هاي شيميايي يک اولويت مي ‌باشد. در اين راستا، استفاده از کارآيي ضد ميکروبي مواد گياهي درسال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين مطالعه ارزيابي اثر فرآورده هاي گياهي به‌ دست آمده از گياه سرخارگل روي باکتري بيماري‌ زاي گياهيPectobacterium caratovorum subsp. caratovorum عامل پوسيدگي نرم سيب زميني بود. عصاره هاي گل، برگ، ساقه و ريشه به روش خيساندن با حلال هاي آب، استون، اتانول، متانول و کلريدريک اسيد به دست آمده و با دستگاه روتاري در خلا تغليظ شد و اسانس گل با دستگاه کلونجر استخراج شد. فعاليت ضدباکتريايي عصاره ها و اسانس سرخارگل عليه اين باکتري در آزمايشگاه و با روش انتشار ديسک و تعيين حداقل غلظت بازدارندگي و کشندگي مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. نتايج نشان داد که حساسيت باکتري به اسانس گل بيش از عصاره هاي ساير اندام ها بود. عصاره حاصل از ريشه نسبت به عصاره هاي به دست آمده از ساير قسمت هاي گياه بازدارندگي بيشتري داشت. همچنين عصاره هاي استوني و آبي اثر چنداني بر باکتري از خود نشان ندادند. عصاره‌ هاي برگي نيز بيشتر از اين که کشنده باشند، داراي خاصيت بازداري از رشد بودند. با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد مواد گياهي به دست آمده از سرخارگل مي تواند کارآيي بالقوه قابل ملاحظه اي روي اين باکتري داشته و در آينده براي مهار زيستي اين باکتري مد نظر قرار داده شود.

© حقوق سایت محفوظ است