۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله اثر شيب و خصوصيات خاك بر رواناب و هدررفت خاك با استفاده از شبيه ساز باران،حوزه آبخيز چهل چاي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر شيب و خصوصيات خاك بر رواناب و هدررفت خاك با استفاده از شبيه ساز باران،حوزه آبخيز چهل چاي استان گلستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبخيز چهل چاي
مقاله باران ساز
مقاله رواناب
مقاله هدررفت خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع خورميزي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: نورا نادر
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه فرآيندهاي فرسايش خاك و ارزيابي عوامل كنترل آن از نيازهاي مديريت صحيح منابع آب و خاك است. اين پژوهش به منظور بررسي اثرات شيب و خصوصيات خاك بر رواناب و هدررفت خاك با استفاده از شبيه ساز باران در حوزه آبخيز چهل چاي استان گلستان انجام گرفت. به اين منظور، بر اساس نقشه واحد اراضي، ۳ واحد اراضي در مناطق زراعي انتخاب شد. در هر ۳ واحد اراضي، ۳ طبقه شيب ۱۰-۰، ۳۰-۱۰ و بيش تر از ۳۰ درصد تعيين شد. سپس، در هر طبقه شيب ۴ پلات ۱۰×۱۰ متر به طور تصادفي انتخاب و در هر يك به طور تصادفي اقدام به شبيه سازي باران و اندازه گيري ميزان رواناب و هدررفت خاك در ۴ تكرار گرديد. با استفاده از باران ساز، بارشي با شدت ۲ ميلي متر بر دقيقه و به مدت ۱۵ دقيقه در هر پلات ايجاد و هم زمان نمونه برداري از خاك داخل هر پلات انجام شد. نتايج نشان داد كه بين حجم رواناب و شيب، همبستگي كمي وجود دارد و در سطح ۰٫۰۵ معني دار نمي باشد. اما بين مقادير خاك هدررفته و شيب، در سطح ۰٫۰۱ اختلاف معني داري وجود دارد. نتايج همبستگي پيرسون نشان داد، درصد شن ريز در سطح ۱ درصد و درصد آهك و سيلت در سطح ۵ درصد، همبستگي مثبت و معني دار با رواناب دارد. همچنين درصد رطوبت، همبستگي مثبت و مقاومت خاك سطحي، همبستگي منفي و معني دار با هدررفت خاك نشان داد. در مجموع، حجم رواناب و هدررفت خاك در شيب بيش از ۳۰ درصد نسبت به شيب ۱۰-۰ درصد به ترتيب ۸ و ۱۰۰ درصد افزايش داشت و با افزايش شيب مقاومت ذرات خاك كاهش و هدررفت خاك افزايش، نشان داد .

© حقوق سایت محفوظ است