۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر سرما بر آستانه احساس و درد در زنان ۲۵-۱۸ سال (شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۶ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر سرما بر آستانه احساس و درد در زنان ۲۵-۱۸ سال (شيراز)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه احساس
مقاله آستانه درد
مقاله تحريك الكتريكي
مقاله سرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجحاني شيرازي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درد يكي از شايع ترين علامتها در بيماريهاي مختلف است و كاهش آن از اهداف اوليه برنامه درماني است. يك تكنيك ساده و كم هزينه استفاده از سرما است. اين تحقيق با هدف بررسي تأثير سرما بر آستانه احساس و درد در زنان سالم ۲۵-۱۸ سال انجام شده است.
مواد و روشها: اين تحقيق نيمه تجربي با روش نمونه گيري ساده بر روي ۳۵ نفر صورت گرفته است كليه افراد شركت كننده در آزمون فاقد هرگونه مشكل حسي يا رواني بوده، آستانه احساس و درد با استفاده از دستگاه تحريك الكتريكي ديناترون ۴۳۸، در نقطه اي واقع در ۵ سانتي متر بالاتر از چين انتهايي راديال مچ دست، بر روي ساعد در ۴ مرحله اندازه گيري شد (قبل از اعمال سرما، بلافاصله، ۱۵ و ۳۰ دقيقه پس از اعمال سرما). براي اعمال سرما از كيسه يخ استفاده گرديد و سپس داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مقايسه زوجها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه بين ميانگين آستانه احساس و درد، قبل از اعمال سرما، بلافاصله، ۱۵ دقيقه و ۳۰ دقيقه پس از اعمال سرما اختلاف معني داري وجود دارد(p<0.001) .
نتيجه گيري: سرما به شكل معني دار باعث افزايش آستانه احساس و آستانه درد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است