۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله اثر زمان هاي مختلف اچ فلورايد فسفاته اسيدي (APF) جهت آماده سازي سطح سراميک ليتيوم دي سيليکات بر روي استحکام باند برشي کامپوزيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۴ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر زمان هاي مختلف اچ فلورايد فسفاته اسيدي (APF) جهت آماده سازي سطح سراميک ليتيوم دي سيليکات بر روي استحکام باند برشي کامپوزيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليتيوم دي سيليکات
مقاله کامپوزيت رزين
مقاله فلورايد فسفاته اسيدي
مقاله استحکام برشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزماني مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدالصنايع وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: سيد علي زاده سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: كوهكن سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رستوريشن هاي تمام سراميکي گاهي دچار آسيب مي شوند و کامپوزيت از طريق باند با آن، مي تواند عملکرد مجدد را بازگرداند. براي اين منظور از اچ کننده هايي مانند اسيد هيدروفلوريک (HF) و ژل فلورايد فسفاته اسيدي (APF) بيشتر استفاده مي شود. ژل ۱٫۲۳ درصد APF برخلاف HF که مي تواند تحريک بافتي ايجاد کند، براي مخاط دهان کاملا بي خطر است. اين مطالعه با هدف بررسي استحکام باند برشي کامپوزيت روي سراميک بعد از درمان توسط ژل APF در زمان هاي مختلف انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي ۷۰ نمونه سراميک ليتيوم دي سيليکات (Empress 2) به قطر ۱۶ و ضخامت ۱٫۵ ميلي مترساخته وآماده سازي و به ۷ گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند. گروه اول: بدون هيچ درماني بوده و گروه کنترل خوانده شد. گروه دوم:درمان با اسيد هيدروفلوريک ۹٫۶ درصد در مدت زمان ۴ دقيقه، ودرگروه سوم تا هفتم درمان با ژل ۱٫۲۳ درصد APF در مدت زمان هاي مختلف ۶، ۴، ۸، ۱۰ و ۱۲ دقيقه انجام و استحکام باند برشي هر نمونه مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين استحکام باند نمونه ها با استفاده از آناليز هاي آماري واريانس يک طرفه (ANOVA و آزمون تعقيبي توکي (Tukey HSD) در نرم افزار آماري SPSS17 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين استحکام باند برشي در گروه دوم نسبت به ساير گروه ها به طور معني داري بيشتر بود. که اين مقدار، ۴۱٫۰۱±۱۴٫۱۱ مگاپاسکال بدست آمد. (P=0.0001) در حالي که ميانگين استحکام باند در ساير گروه ها اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. (P>0.05) و افزايش زمان اچينگ در گروه هاي درمان شده با APF اثري بر استحکام باند نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد براي باندينگ سراميک ليتيوم دي سليکات، اچينگ با ژل ۱٫۲۳ APF درصد در دوره هاي زماني مختلف جايگزين مناسبي نسبت به اچينگ HF نمي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است