۱۳۹۴-۱۲-۲۴

مقاله اثر زمان انبارداري ساقه پنبه و مخلوط آن با چوب صنوبر بر ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته شده از آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر زمان انبارداري ساقه پنبه و مخلوط آن با چوب صنوبر بر ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته شده از آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله ساقه پنبه
مقاله چوب صنوبر
مقاله زمان انبارداري
مقاله مقاومت خمشي
مقاله چسبيدگي داخلي
مقاله واکشيدگي ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي اثر زمان انبارداري ساقه پنبه بر خواص فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته شده از آن بوده است. بنابراين با استفاده از ساقه پنبه در ۵ حالت تازه، بعد از ۴ ماه و ۸ ماه انبارداري در دو حالت فضاي باز و سرپوشيده و همچنين کاربرد ۲ نوع ترکيب چوبي شامل ۱۰۰ درصد ساقه پنبه و ترکيب ۶۰ درصد ساقه پنبه و ۴۰ درصد چوب صنوبر، اقدام به ساخت ۳۰ تخته خرده چوب آزمايشگاهي همسان گرديد. سپس ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي تخته ها اندازه گيري و نتايج حاصل با استفاده از طرح آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش زمان انبارداري ساقه پنبه، مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته تخته هاي ساخته شده با کاهش معني داري روبرو گرديد. با اين حال افزوده شدن چوب صنوبر به ترکيب چوبي باعث شد که مقدار کاهش مقاومت خمشي و به ويژه مدول الاستيسيته تخته هاي ساخته شده با ساقه پنبه با انبارداري ۴ و ۸ ماه به حداقل برسد. نتايج نشان داد که انبارداري ساقه پنبه موجب کاهش چسبندگي داخلي تخته هاي ساخته شده گرديده است و استفاده از چوب صنوبر در ترکيب چوبي براي حفظ ميزان چسبندگي داخلي تخته هاي ساخته شده در سطح مطلوب موثر بود. همچنين با افزايش زمان انبارداري ساقه پنبه، واکشيدگي ضخامت تخته ها به طور معني داري افزايش يافت. نتيجه اين بررسي بيانگر آن است که کليه ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه پنبه با افزايش زمان انبارداري آن کاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است