۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن زيتون
مقاله اسيد چرب غير اشباع
مقاله ويتامين A
مقاله ويتامين E
مقاله ماز T شكل
مقاله يادگيري فضايي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفاهي منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آن جايي كه موضوع يادگيري و حافظه يك مساله مهم در پيشبرد و توسعه علوم و فنون و حرفه هاي مختلف محسوب مي گردد، يافتن راه هاي احتمالي براي تقويت يادگيري و حافظه موضوع تحقيق بسياري از پژوهش گران مي باشد. با در نظر گرفتن تاثير روغن زيتون در كاهش ميزان تري گليسريد و با وجود ميزان بالاي اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين A و E موجود در اين روغن گياهي، در اين تحقيق اثر روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي سفيد آزمايشگاهي پير بررسي شد.
روش بررسي: در اين تحقيق تجربي، موش هاي مورد آزمايش به گروه هاي دو، سه و چهار هفته و گروه شاهد تقسيم شدند. گروه شاهد از رژيم غذايي معمولي و گروه هاي دو، سه و چهار هفته اي در مدت مورد نظر از رژيم غذايي حاوي روغن زيتون ۱۰ درصد استفاده كردند. تعداد ۸ سر موش براي هر گروه آزمايشي انتخاب شدند. اثر روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي سفيد آزمايشگاهي پير با استفاده از ماز T شكل بررسي شد.
يافته ها: مصرف رژيم غذايي حاوي روغن زيتون ۱۰% به مدت دو و سه هفته تاثير معني داري روي برخي كميت هاي اندازه گيري شده مرتبط با يادگيري فضايي نداشت، هر چند كه ميانگين تاخيرها طي روزهاي يادگيري و طي تست خاموشي به طور معني داري (P<0.05) كاهش يافت. در حالي كه در گروه هاي چهار هفته اي به طور معني داري يادگيري فضايي افزايش يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه اسيدهاي چرب غيراشباع و ويتامين A و E موجود در روغن زيتون احتمالا با كاهش كلسترول باعث افزايش يادگيري مي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است