۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر روغن ماهي در پيشگيري از ايجاد زخم معده ناشي از ايندومتاسين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر روغن ماهي در پيشگيري از ايجاد زخم معده ناشي از ايندومتاسين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ماهي
مقاله زخم معده
مقاله ايندومتاسين
مقاله روغن آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خاكساري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني رنجبر شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: داروهاي ضد التهاب غير استروييدي مانند ايندومتاسين در انسان و حيوان زخم معده ايجاد مي کنند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر حفاظتي رژيم حاوي روغن ماهي روي زخم معده ناشي از ايندومتاسين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله اي بر روي چهار گروه موش صحرايي نر بالغ انجام شد. گروه هاي اول و دوم رژيم معمولي داشتند. گروه هاي سوم و چهارم به ترتيب به مدت چهار هقته رژيم غذايي حاوي روغن ماهي و روغن آفتابگردان به ميزان ۱٫۶ ميلي ليتر در روز داشتند. سپس به گروه دوم بي کربنات سديم (حلال ايندومتاسين) تزريق شد و در سه گروه ديگر توسط تزريق ايندومتاسين (۲۰ mg/kg, S.C ) زخم معده ايجاد شد. شاخص زخم، حجم اسيد و اسيديته محتويات معده اندازه گيري و برون ده اسيد محاسبه گرديد. وزن موش ها نيز در روز اول و انتهاي مطالعه اندازه گيري شد.
يافته ها: شاخص زخم در گروه روغن ماهي به ترتيب ۵۴٫۳% و ۵۸٫۷% کمتر از گروه هاي اول و چهارم بود، در حالي که بين دو گروه اول و چهارم تفاوت معني داري وجود نداشت. حجم اسيد و غلظت اسيد معده در گروه روغن ماهي به ترتيب ۷۰% و۵۰% کمتر از گروه چهارم بود. برون ده اسيد نيز در گروه روغن ماهي به ترتيب ۸۵٫۷% و۸۳٫۷% کمتر از گروه هاي چهارم و اول بود. افزايش وزن فقط در گروه هاي اول و سوم مشاهده شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد روغن ماهي باعث کاهش ترشح اسيد معده مي شود و در پيشگيري از ايجاد زخم معده ناشي از ايندومتاسين موثر است.

© حقوق سایت محفوظ است