۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ارقام آفتاب گردان در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ارقام آفتاب گردان در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتاب گردان
مقاله تاريخ کاشت
مقاله مراحل نمو
مقاله مدل سازي
مقاله سرعت نمو
مقاله دما
مقاله طول روز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارزيابي تاثيرپذيري طول مراحل مختلف نمو سه رقم آفتاب گردان از تغييرات طول روز و دما در شرايط مزرعه اي، و مدل سازي سرعت نمو آنها در دوره هاي مختلف نمو، آزمايشي با بهره گيري از طرح کرت هاي يک بار خرد شده، در چارچوب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در مزرعه پژوهش کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، در سال ۱۳۷۵ انجام شد. تيمار اصلي شامل پنج تاريخ کاشت (۷ و ۲۲ ارديبهشت، ۶ و ۲۲ خرداد و ۸ تير) و تيمار فرعي شامل سه رقم آزاد گرده افشان آفتاب گردان به نام هاي رکورد، ونيميک ۸۹۳۱ و آرماويرس بود.
شمار روز از کاشت تا رويت طبق، و کاشت تا آغاز گرده افشاني، به گونه معني داري با تاخير در کاشت و در نتيجه افزايش دما در دوره هاي ياد شده کاهش يافت. شمار روز از کاشت تا رسيدگي فيزيولوژيک نيز با تاخير در کاشت به گونه معني داري کم شد. ولي تفسير نتايج با بهره گيري از روند تغييرات دما و طول روز در اين دوره امکان پذير نگرديد. شمار روز از رويت طبق تا آغاز گرده افشاني، در هماهنگي با ثبات نسبي دماهاي حداکثر و ميانگين شبانه روزي در دوره ياد شده، از تاريخ کاشت تاثير نپذيرفت. شمار روز از آغاز گرده افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیک، تنها در تاریخ کاشت آخر با دیگر تاریخ های کاشت تفاوت معنی دار داشت. این تفاوت به دوام اثر دماهاي حداکثر بسيار زياد و پايدار در دوران رويت طبق، تا آغاز گرده افشاني در تاريخ کاشت آخر ارتباط داده شد. رقم آرماويرس به گونه معني داري از لحاظ شمار روز از کاشت تا رويت طبق و کاشت تا آغازگرده افشاني، زود رس تر از ارقام رکورد و ونيميک ۸۹۳۱ بود. در دوره هاي آغاز گرده افشاني تا رسيدگي فيزيولوژيک و کاشت تا رسيدگي فيزيولوژيک، تفاوت های ميان هر سه رقم آشکارا نمايان گرديد. آرماويرس زودرس ترين، و رکورد ديررس ترين رقم بود. بر پايه نتايج آزمايش، ارقام مورد بررسي از لحاظ واکنش به طول روز بي تفاوت مي باشند. سرعت نمو رقم آرماويرس به گونه خطي، و ارقام رکورد و ونيميک ۸۹۳۱ به گونه غيرخطي، به افزايش متغيرهاي دمايي در دوره هاي کاشت تا رويت طبق و کاشت تا آغاز گرده افشاني واکنش نشان داد. شتاب نمو ونيميک ۸۹۳۱ در اثر دماهاي بسيار زياد بيش از رکورد بود. سرعت نمو ارقام مورد آزمايش در دوران کاشت تا رسيدگي فيزيولوژيک، به گونه معني دار و خطي با افزايش طول روز کاهش يافت. پيوستگي ميان سرعت نمو و طول روز را مي توان به عنوان يک مدل کاربردي براي برآورد طول دوران کاشت تا رسيدگي فيزيولوژيک اين سه رقم آفتاب گردان به کار برد.

© حقوق سایت محفوظ است