۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنايع کارخانه اي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم اقتصادي از صفحه ۶۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنايع کارخانه اي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداقل دستمزد
مقاله اشتغال نيروي کار متخصص
مقاله اشتغال نيروي کار
مقاله صنايع کارخانه اي
مقاله اقتصاد سنجي پانل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: طايي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي اثر تغييرات حداقل دستمزد بر ترکيب اشتغال در کارگاه هاي صنعتي در ايران است. در اين بررسي در قالب يک الگوي پانل هم انباشتگي ناهمسان و با استفاده از الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM) در پانل، رابطه عليت ميان اشتغال متخصصان و غيرمتخصصان با حداقل دستمزد در کارگاه هاي صنعتي را با استفاده از داده هاي ترکيبي مربوط به اين بخش بر اساس طبقه بندي ISIC III در سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ مورد آزمون قرار مي دهند. سپس، الگوي استاندارد تعيين اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال در کارگاه هاي صنعتي را برآورد مي نماييم. يافته ها نشان مي دهد که افزايش حداقل دستمزدها در ايران، در کوتاه مدت ترکيب اشتغال را در اين کارگاه ها به نفع کارگران با درآمد پايين تغيير مي دهد، اما در بلندمدت رابطه علي از حداقل دستمزد به اشتغال نيروي کار متخصص و غيرمتخصص وجود ندارد. يکي از مهم ترين دلايل در تغيير ترکيب نيروي کار در کوتاه مدت مي تواند عدم توجه به بهره وري نيروي کار در تعيين حداقل دستمزد و روش تعيين حداقل دستمزد به صورت ملي باشد. دلالت تحقيق حاضر در امر سياست گذاري اقتصادي، اين است که به منظور کاهش عدم تعادل هاي موجود در بازار کار، باي د در معيارهاي تعيين حداقل دستمزد و روش تعيين آن در کشور تجديد نظر صورت گيرد. از جمله اينکه بهره وري در زمره يکي از معيار هاي تعيين حداقل دستمزد قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است