۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي توسط آرد سويا در جيره غذايي ماهي پاکوي قرمز (Piaractus brachypomus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر جايگزيني آرد ماهي توسط آرد سويا در جيره غذايي ماهي پاکوي قرمز (Piaractus brachypomus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاکوي قرمز (Piaractus brachypomus)
مقاله آرد ماهي
مقاله آرد سويا
مقاله عملکرد رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي ميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صحافي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير جايگزيني آرد ماهي توسط آرد سويا در جيره غذايي ماهي پاکوي قرمز بر روي عملکرد رشد، ترکيب بدن و شاخص هاي خوني در ۸ هفته مورد ارزيابي قرار گرفت. ۵ جيره غذايي با پروتئين خام ۳۲٫۰۴±۰٫۴۶ درصد و انرژي ناخالص ۱۷٫۲۶±۰٫۳۱ KJ/g فرموله شد. جيره غذايي شاهد حاوي ۵۰ درصد آرد ماهي بود، در حالي که ۴ جيره غذايي ديگر حاوي ۱۶٫۵، ۳۳، ۴۹٫۵ و ۶۶ درصد آرد سويا با جايگزيني(SBM 25) 25 ، (SBM 50) 50، (SBM 75) 75 و ۱۰۰ درصد (SBM 100) پروتئين آرد ماهي بودند. ۱۹۵ قطعه بچه ماهي انگشت قد با ميانگين وزني ۱٫۸±۰٫۰۷ گرم در ۵ تيمار (هر تيمار ۳ تکرار) توزيع شدند. پس از ۸ هفته غذادهي، وزن بدست آمده و ضريب رشد ويژه در ماهيان تغذيه شده با تيمارهاي SBM25 و SBM50 به طور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بود. اختلاف معني داري در غذاي مصرفي در تيمار SBM50 نسبت به ساير تيمارها مشاهده شد. تيمار SBM100 بيشترين (ضعيف ترين) مقدار ضريب تبديل غذايي را نسبت به ساير تيمارها داشت، در حالي که در ۴ تيمار ديگر اختلاف معني داري در ضريب تبديل غذايي مشاهده نشد. ترکيب کل بدن تيمار SBM50 بطور معني داري پروتئين خام، چربي و خاکستر کمتر و رطوبت بيشتري از ساير تيمارها داشت. ماهيان تغذيه شده با جيره SBM100 بيشترين مقدار هموگلوبين و کمترين مقدار هماتوکريت خون را در بين تيمارها داشتند. نتايج نشان داد که مي توان يک جيره اقتصادي را بدون داشتن اثرات نامطلوب در رشد با ۵۰ درصد پروتئين آرد سويا در اين ماهي استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است