۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه زني بذور تاتوره (.Datura stramonium L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۴۱ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه زني بذور تاتوره (.Datura stramonium L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب بذر
مقاله شكستن خواب
مقاله جوانه زني
مقاله .Datura stramonium L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوجوان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بذر تاتوره (Datura stramonium L.) داراي خواب است كه مبارزه با اين علف هرز را در مزارع مشكل مي نمايد. تحقيق حاضر بدنبال جستجوي شيوه هاي موثر در شكستن خواب بذور و تحريك جوانه زني آنها است. در اين بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شرايط تاريكي (دماي ۲۵ درجه سانتي گراد ثابت) و روشنايي (‌دماي ۳۰ و ۲۰ درجه سانتيگراد با تناوب ۸ h و (۱۶ hمطالعه شد. تيمارها شامل: نيترات پتاسيم ( غلظت هاي ۸/۰، ۶/۰، ۴/۰ ،۲/۰ و ۱/۰ درصد )، جدا كردن جنين، خراشيدگي با اسكالپل، سوراخ كردن بذر، سولفوريك اسيد غليظ و آب جوش بود كه درشرايط تاريكي و نور اعمال شد. تيمارهايي كه منحصرا در دماي ثابت انجام شدند عبارت است از: جيبرليك اسيد، سديم آزايد، سرمادهي، آبشويي، اتيلن، متانول و ايجاد خراشيدگي در بذر. نتايج نشان داد كه تيمار كشت جنين در دماي ثابت (۲۵ درجه سانتي گراد) جوانه زني را به ۳/۵۳ درصد افزايش مي دهد. تيمار سديم آزايد با غلظت ۱۰ M باعث تحريك جوانه زني به صورت معني دار گرديد، همچنين تيمار جيبرليك اسيد با غلظت۵۰ ppm  اثر معني دار در تحريك جوانه زني داشت. در شرايط دماي متناوب درصد جوانه زني پس از كشت جنين و شكاف با اسكالپل نسبت به شرايط دماي ثابت افزايش قابل توجهي داشت و كشت جنين به عنوان موثرترين تيمار باعث افزايش جوانه زني تا ۱۰۰ درصد شد. ساير تيمارها نه تنها باعث افزايش درصد جوانه زني نشدند در مواردي اثر بازدارنده نيز داشتند .

© حقوق سایت محفوظ است