۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر تنظيمي هورمونهاي استروييدي تخمداني بر توليد اكسيدنيتريك در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر تنظيمي هورمونهاي استروييدي تخمداني بر توليد اكسيدنيتريك در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استروژن
مقاله پروژسترون
مقاله اكسيد نيتريك
مقاله نيتريت- نيترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اکسيدنيتريک مولكولي است كه در بسياري از فرايندهاي بيولوژيك بدن نقش دارد. عوامل مختلفي در تنظيم توليد اکسيدنيتريک دخالت داشته و به نظر مي‌رسد هورمون‌هاي جنسي استروييدي هم اثر تنظيمي بر توليد آن داشته باشند، اين مطالعه به منظور تعيين اثر هورمون هاي پروژسترون و استروژن بر ميزان توليد اکسيدنيتريک در موش‌هاي صحرايي فاقد تخمدان انجام گرديد.
مواد و روش‌ها: تعداد ۱۲۰ سر موش صحرايي ماده بصورت دو طرفه اواركتومي شده و ۱۴ روز پس از عمل جراحي ، به سه گروه تقسيم شدند: گروه پروژسترون كه هورمون پروژسترون را به ميزان ۲۵ ميلي‌گرم بر كيلوگرم بصورت زير جلدي دريافت كردند و یا همراه با پیش ساز اکسید نیتریک (ال-آرژینین) به میزان ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم به طریق داخل صفاتی و یا مهار کننده رقابتی آنزیم مولد اکسید نیتریک (L-NAME) به میزان ۶۰ میلی گرم در کیلوگرم به طریق داخل صفاتی استفاده شد، گروه استروژن كه داروي استراديول بنزوات را به تنهایی به ميزان ۱۰ ميكروگرم بر كيلوگرم (زير جلدي) و یا به همراه ال-آرژینین به میزان ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم (داخل صفاتی) و یا L-NAME با دوز ۶۰ میلی گرم در کیلوگرم (داخل صفاتی) دریافت نمودند و گروه پروژسترون-استروژن كه هر به تنهایی دو هورمون و یا به همراه ال-آرژینین یا L-NAME با مقادير فوق به آنها تزريق گرديد، در گروه های کنترل از حلال داروها استفاده شد. پس از تيمار حيوان ها، از آنها خون گيري به عمل آمد و سپس نيتريت – نيترات (از متابوليت‌هاي پايدار اكسيد نيتريك) سرم نمونه ها با روش شيميايي گريس مورد اندازه گيري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تجويز پروژسترون به تنهایی میزان نيتريت – نيترات سرم موش های فاقد تخمدان را كاهش داد كه اين اثر توسط ال -آرژينين معکوس ولی با تجویز L-NAME تقویت گردید. استراديول موجب افزايش سطح نيتريت- نيترات سرم شد كه L-NAME اين اثر را مهار كرد. تجويز توام اين دو هورمون به تنهایی تغيير مهمي را در ميزان نيتريت – نيترات سرم ايجاد نكرد، L-NAME موجب کاهش و ال-آرژینین باعث افزایش سطح نیتریت-نیترات سرم شد.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي فوق نشان مي‌دهد كه هورمون‌هاي جنسي زنانه در تنظيم توليد اكسيد نيتريك نقش داشته و ممكن است برخي از اثرات اين هورمون‌ها در بافت‌هاي هدف با واسطه سيستم اكسيد نيتريك باشد.

© حقوق سایت محفوظ است