۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر تنش خشكي بر ميزان تجمع اسيد آبسزيك و هدايت روزنه اي برگ چغندر قند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشكي بر ميزان تجمع اسيد آبسزيك و هدايت روزنه اي برگ چغندر قند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله تنش خشكي
مقاله اسيد آبسزيك
مقاله هدايت روزنه اي برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجي ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: هوشدارتهراني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي شريعت پناهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکي يکي از عوامل اصلي تهديد کننده محصولات زراعي است. غلظت اسيد آبسزيک همراه با تنش خشکي در چغندرقند و ساير گياهان افزايش مي يابد و قادر است فيزيولوژي گياه را در مقابل تنش تنظيم نمايد. به منظور ارزيابي اثر تنش خشکي بر ميزان تجمع اسيد آبسزيک در چغندرقند آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي (با سه تکرار) در دو منطقه کرج و مشهد در سال ۱۳۷۸ به اجرا در آمد. در اين آزمايش نه ژنوتيپ چغندرقند با اعمال تنش خشکي (قطع آبياري به مدت ۵۰ روز در اوايل دوره رشد) و بدون تنش خشکي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تجمع ABA در شرايط تنش در برگ ها بيشتر شد و با افزايش تنش خشکي ميزان آن افزايش يافت. ژنوتيپ هاي مختلف نيز از نظر ميزان تجمع ABA اختلاف معني دار داشتند و اثرات متقابل ژنوتيپ × نوع تنش نيز از نظر تجمع ABA معني دار بود. با اعمال تنش خشکي، قند قابل استحصال کاهش يافت ولي در ژنوتيپ ها معني دار نشد. بين عملکرد ريشه و ABA همبستگي پايين به دست آمد که علت آن به خاطر بازسازي گياه و جبران خسارت وارده در اوايل رشد پس از برطرف شدن تنش خشکي بود. هم چنين هدايت روزنه اي نيز با افزايشABA  کاهش نشان داد که علت آن بسته شدن روزنه ها و کاهش تعرق بود.

© حقوق سایت محفوظ است