۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله اثر تعاملي استرس مزمن کاريي و پريشاني رواني بر گزارش دهي علايم بيماري جسمي در ميان کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر تعاملي استرس مزمن کاريي و پريشاني رواني بر گزارش دهي علايم بيماري جسمي در ميان کارکنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس مزمن کاريي
مقاله کارکنان
مقاله شرکت ذوب آهن اصفهان
مقاله پريشاني رواني
مقاله علايم بيماري جسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبديان سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در رابطه با استرس پس آسيبي در محيط کار پژوهش هاي فراواني انجام شده است، اما کمتر پژوهشي به نقش استرس مزمن شغلي بر علايم بيماري جسمي و سلامت روانشناختي پرداخته است. اين مطالعه به بررسي اثرات ترکيبي استرس مزمن کاريي و پريشاني رواني بر گزارش دهي علايم بيماري جسمي در ميان کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان مي پردازد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۱۸۹ نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۸۹ به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده و به پرسش نامه هاي خصوصيات دموگرافي، استرس مزمن کاريي کوهن،کامارک و مرملستين، پريشاني رواني و علايم بيماري جسمي از بارلينگ، لوگين و کلوي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون سلسله مراتبي تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين متغيرهاي استرس مزمن کاريي، پريشاني رواني و گزارش دهي علايم بيماري جسمي همبستگي دروني معني داري وجود دارد ( .(p<0.01هم چنين نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد بعد از کنترل متغيرهاي دموگرافيک، اثر تعاملي استرس مزمن کاريي و پريشاني رواني بر گزارش دهي علايم بيماري جسمي معني دار مي باشد.(p<0.05)
نتيجه گيري: استرس مزمن کاريي به طور مثبتي در ارتباط با گزارش دهي علايم بيماري جسمي هم در تجربه و هم در عدم تجربه پريشاني رواني مي باشد، اما اين تاثير زماني قوي تر بود که کارکنان همراه با استرس مزمن کاريي، پريشاني رواني را نيز تجربه کرده باشند.

© حقوق سایت محفوظ است