۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر تراكم كاشت بر عملكرد دانه و بعضي خواص كيفي پنج ژنوتيپ گندم دوروم تحت شرايط آب و هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثر تراكم كاشت بر عملكرد دانه و بعضي خواص كيفي پنج ژنوتيپ گندم دوروم تحت شرايط آب و هوايي اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله لكه آردي
مقاله كيفيت پروتئين
مقاله عدد زلني
مقاله درصد پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حقيقي برمك
جناب آقای / سرکار خانم: مامقاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي به منظور شناخت مناسب ترين تراکم و مناسب ترين ژنوتيپ گندم دوروم (معرفي شده توسط مرکز تحقيقات کشاورزي خوزستان) از لحاظ کمي و کيفي، آزمايشي در مزرعه آزمايشي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه طرح بلوک هاي کامل تصادفي استفاده شد. آزمايش از شهيد چمران اهواز در سال زراعي ۷۷-۱۳۷۶ انجام گرفت. در اين (درصد وزني دانه هايي که مقطع آردي داشتند)؛ کيفيت،yellow berry لکه آردي (خصوصيات مورد مطالعه درصد پروتئين، درصد پروتئين دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و نيز عملکرد دانه بود. در بين ژنوتيپ هاي مورد آزمايش بيشترين درصد (۱۱٫۵۳ درصد) و Chen/Altar ژنوتيپShwa/Mald,Gediz Altar84, Chen/Altar, Aconchi89) ) بالاترين کيفيت پروتئين را با عدد زلني(Shwa/Mald  کمترين درصد (۲٫۳ درصد) لکه آردي را داشتند. Shwa/Mald) ژنوتيپ) بالاترين درصد (۱۳٫۶۶%) پروتئين Shwa/Mald پايين ترين کيفيت را با عدد زلني ۲۹٫۴۴ دارا بودند. ژنوتيپ Altra 84) 35.31 و در بين ژنوتيپ هاي مختلف داشت. تراکم هاي ۴۰۰ و ۵۰۰ بوته در مترمربع بيشترين درصد (۸٫۵%) و تراکم ۲۰۰ بوته در مترمربع را کمترين درصد (۳٫۱۶%) لکه آردي را داشت در مورد درصد پروتيئن دانه روند برعکس بود به طوري که تراکم ۲۰۰ بوته در متر مربع بالاترين درصد پروتئين دانه (۱۳٫۱۲%) و تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع کمترين درصد پروتئين دانه (۱۲٫۳۱%) را داشت. در مورد کيفيت پروتئين دانه با وجود دارا بودن روند افزايش از تراکم هاي بيشتر به طرف تراکم هاي پايين تر، اختلاف معني داري بين تراکم هاي مختلف مشاهده نشد. با افزايش تراکم، عملکرد دانه افزايش يافت (بالاترين عملکرد در تراکم ۵۰۰ بوته در مترمربع با بالاترين عملکرد را در بين ژنوتيپ ها دارا بود (۴۹۷۶ کيلوگرم در هکتار ميانگين Chen/Altar 5678 کيلوگرم در هکتار) و ژنوتيپ چهار تراکم). همبستگي منفي معني داري بين کيفيت پروتئين با عملکرد دانه (در سطح ۵%) و همچنين درصد پروتئين با عملکرد دانه (در سطح ۱%) چه در تراکم ها و چه در ژنوتيپ ها مشاهده شد ولي درصد لکه آردي با عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني داري (در سطح ۱%) داشت. با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمايش براي شرايط آب و هوايي اهواز ژنوتيپ در تراکم ۵۰۰ بوته در مترمربع قابل توصيه مي باشد.Shwa/Mald

© حقوق سایت محفوظ است