۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اثر تخريب الكتريكي هسته آركوات هيپوتالاموس بر آستانه درد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۷۹ در طب جنوب از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر تخريب الكتريكي هسته آركوات هيپوتالاموس بر آستانه درد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله هسته آركوات
مقاله هيپوتالاموس
مقاله الكتروانسفالوگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاردي مناهجي هما
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط هسته آرکوات هيپوتالاموس با مسيرهاي مرکزي درگير ايجاد آنالژري الکترو اکو پانکچر نشان داده شده است. به منظور بررسي نقش اين هسته در مسير نزولي کنترل درد، از درد حاصل از tail flick همراه با ثبت امواج الکترو آنسفالوگرام استفاده گرديد؛ موش هاي نر بالغ به سه گروه تخريب الکتريکي، شم و کنترل تقسيم شدند (تعداد=۶). آستانه درد ناشي از درد حرارتي، بعد از تخريب الکتريکي کاهش يافت (p<0.0001). کاهش ميانگين دامنه امواج الکترو انسفالوگرام در گروه تخريب الکتريکي در مقايسه با گروه شم و کنترل در شرايط قبل از درد و بعد از اعمال محرک دردناک (P<0.05) و عدم تغيير ميانگين فرکانس امواج الکترو انسفالوگرام در بين گروههاي مورد آزمايش قبل از درد و بعد از درد ديده شد. مقايسه قبل از درد و بعد از درد در گروه تخريب الکتريکي و همچنين گروه کنترل، کاهش معني داري را در ميانگين فرکانس و افزايش ميانگين دامنه امواج الکتروانسفالوگرام نشان داد. بنابراين هسته آرکوات هيپوتالاموس در کنترل درد در مسيرهاي نزولي نقش دارد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است