۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر تاريخ كاشت بر اجزاي عملكرد و عملكردهاي دانه و روغن ارقام آفتاب گردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ كاشت بر اجزاي عملكرد و عملكردهاي دانه و روغن ارقام آفتاب گردان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ كاشت
مقاله آفتاب گردان
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله عملكرد دانه
مقاله عملكرد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حصول عملكردهاي بالايي از دانه و روغن آفتاب گردان، مستلزم انطباق مراحل رشد رويشي و زايشي گياه با شرايط جوي مساعد، از طريق انتخاب تاريخ كاشت مناسب مي باشد. از آن جايي كه تاريخ كاشت مطلوب ارقام آفتاب گردان تحت شرايط اقليمي اصفهان تعيين نشده است، اين آزمايش با استفاده از طرح كرت هاي يك بار خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار، در مزرعه تحقيقات كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، در سال ۱۳۷۵ به اجرا در آمد. تيمار اصلي شامل پنج تاريخ كاشت (۷ و ۲۲ ارديبهشت، ۶ و ۲۲ خرداد و ۸ تير)، و تيمار فرعي شامل سه رقم آزاد گرده افشان آفتاب گردان به نام هاي ركورد، ونيميك ۸۹۳۱ و آرماويرس بود.
تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، درصد روغن و در نتيجه عملكردهاي دانه و روغن، به طور معني داري با تاخير در كاشت كاهش يافتند. كاهش در خصوصيات فوق به برخورد دوران رشد رويشي و زايشي با دماهاي بالاتر، در اثر تاخير در كاشت نسبت داده شد. رقم ونيميك ۸۹۳۱، با داشتن تعداد دانه بيشتر در طبق و وزن هزار دانه زيادتر، به طور معني داري عملكرد دانه بيشتري توليد كرد. ونيميك ۸۹۳۱ درصد روغن دانه كمتري نسبت به رقم ركورد داشت، اما به دليل عملكرد دانه بالاتر، مقدار روغن بيشتري در واحد سطح توليد نمود. رقم آرماويرس كمترين مقدار را براي خصوصيات فوق (به استثناي تعداد دانه در طبق، كه ركورد كمي از آن پايين تر بود) داشت. تعداد دانه در طبق بالاترين سهم را در توليد عملكرد دانه نشان داد و عملكرد دانه بيشترين نقش را در تشكيل عملكرد روغن داشت. اثر متقابل تاريخ كاشت با رقم، بر تعداد دانه در طبق و بر عملكردهاي دانه و روغن معني دار شد. در مجموع، بالاترين مقدار براي خصوصيات فوق از ونيميك ۸۹۳۱، در تاريخ كاشت اول به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است