۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله اثر اندازه کرت بر ميزان رواناب و رسوب اندازه گيري شده ناشي از رگبارهاي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاك از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر اندازه کرت بر ميزان رواناب و رسوب اندازه گيري شده ناشي از رگبارهاي طبيعي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب
مقاله رگبار طبيعي
مقاله رواناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سكوتي اسكويي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرت هاي فرسايشي به طور گسترده به منظور ارزيابي متغيرها و عوامل اصلي پديده فرسايش خاک مورد استفاده قرار مي گيرند. از اين رو، آگاهي از تاثير عوامل مختلف همچون مقياس مکاني بر نتايج به دست آمده از آنها ضروري است. اين پژوهش با هدف بررسي اثر ابعاد کرت هاي صحرايي بر توليد رواناب و هدررفت خاک در واحد سطح انجام شد. بدين منظور، تعداد هفت کرت با ابعاد مختلف (طول هاي ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۲٫۱، ۲۵ و  30متر و به ترتيب عرض هاي ۱، ۱، ۱٫۲، ۱٫۶، ۱٫۸۳، ۲ و ۲٫۴ متر) در ايستگاه پلدشت در استان آذربايجان غربي احداث شد. ميزان رواناب و هدررفت خاک در ۱۱ رخداد منجر به رواناب و رسوب طي شهريور سال ۱۳۸۹ تا شهريور سال ۱۳۹۰ به صورت مجزا در کرت ها اندازه گيري و در واحد سطح محاسبه شد. نتايج نشان داد رواناب و رسوب توليد شده در واحد سطح با افزايش مساحت و يا طول کرت به صورت تواني کاهش مي يابد. مقايسه آماري عملکرد کرت هاي با ابعاد مختلف نشان داد که در اغلب رخدادها، بين کرت هاي با طول کمتر از ۱۰ متر و کرت هاي بزرگتر تفاوتي معني دار وجود دارد، در حالي که اختلاف عملکرد کرت هاي با طول بيش از ۱۵ متر تفاوت معني داري را نشان نداد (P<0.05). بر اساس نتايج، کرت هاي با طول ۱۰ تا ۱۵ متر قابليت تخمين عملکرد کرت هاي بزرگ تر را داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است