۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله اثر انتخاب مصنوعي بر روي ساختار ژنتيکي جمعيت هاي راش (Fagus orientalis Lipsky) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر انتخاب مصنوعي بر روي ساختار ژنتيکي جمعيت هاي راش (Fagus orientalis Lipsky)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fagus orientalis Lipsky
مقاله انتخاب مصنوعي
مقاله ميکروساتلايت
مقاله تمايز ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي شانجاني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: جواني وندرامين جوزپه
جناب آقای / سرکار خانم: كلاگري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر انتخاب مصنوعي به عنوان يکي از مهمترين عمليات در مديريت جنگل که در طي تنک کردن و انتخاب درختان بذرگيري اعمال مي شود بر روي ساختار ژنتيکي راش (Fagus orientalis Lipsky) بررسي گرديد. در ده جمعيت راش در طول گستره جنگل هاي خزري، ژنوتيپ درختان جمعيت با ده درخت مادري و بذرهايشان (هفت بذر به ازا هر درخت) به عنوان نسل بعدي بر اساس لوکوس هاي ميکروساتلايتي پلي مورف مقايسه گرديد. در ۲ جمعيت نيز بذرها و جوانه هاي درختان بدفرم و خوش فرم براي مطالعه اثر انتخاب درختان با در نظر گرفتن ويژگي هاي فنوتيپي در مديريت جنگل، بررسي شدند. تفاوت هاي معني داري در غناي آللي يا تعداد آلل هاي مشاهده شده (Na)، تعداد آلل هاي موثر (Ne)، تعداد آلل هاي نادر، هتروزيگوسيتي مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) بين درختان و نمونه هاي بذري هر جمعيت مشاهده شد. به علت ارتباط بين وجود آلل هاي نادر و فنوتيپ درخت، حذف درختان با در نظر گرفتن ويژگي هاي فنوتيپي شان باعث کاهش تعداد آلل هاي نادر و تغيير فراواني آللي مي شود که منجر به کاهش توانمندي ژنتيکي آينده مي گردد. به علت مزيت تکاملي بلندمدت اشکال ژني نادر، فقدان آلل هاي نادر مي تواند منجر به کاهش توانمندي جمعيت ها براي سازگاري و نيز کاهش قدرت بقا در برابر تغييرات محيطي شود. اين تغييرات نشان مي دهد که انتخاب يا تنک کردن شديد ممکن است اثر زيادي بر ساختار ژنتيکي جمعيت هاي راش در بلندمدت بگذارد. در حالي که بنظر مي رسد جمعيت هاي راش تحت تاثير فعاليت هاي تنک کردن جزئي قرار نمي گيرند، بنابراين سيستم هاي انتخابي (تک گزيني و گروه گزيني) سيستم هاي جنگل شناسي مناسبي براي جنگل هاي راش خزري هستند. اين مساله حاکي از کارايي سياست هاي مديريت پايدار جمعيت با تاکيد بر سيستم جنگل شناسي نزديک به طبيعت و کاربرد روش هاي جنگل شناسي آميخته است.

© حقوق سایت محفوظ است