۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اثر اصلاح تركيبات چربي رژيم غذايي زنان باردار و شيرده بر تركيبات چربي نوزادان آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر اصلاح تركيبات چربي رژيم غذايي زنان باردار و شيرده بر تركيبات چربي نوزادان آنها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژيم غذايي
مقاله بارداري
مقاله چربي هاي سوم
مقاله بند ناف
مقاله بهداشت تغذيه
مقاله كارآزمايي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرد نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: محرابيان فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زادگان نضال
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: آبدار ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: كليشادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: ثمريان سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. چربي رژيم غذايي در همه زنان باردار بطور مساوي از جفت منتقل مي شود ولي چربيهاي منتقل شده از نظر درجه اشباع متفاوت مي باشد. بنابراين به نظر مي رسد رژيم غذايي دوران بارداري نقش مهمي در ترکيب چربيهاي سرم جنين داشته باشد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اصلاح چربيهاي رژيم زنان باردار و شيرده بر روي چربيهاي سرم بند ناف و کودک يکساله انجام شد.
روشها. اين مطالعه کارآزمايي باليني يک سوکور بر روي ۱۸۰ زن باردار، بين حاملگي چهارماه انجام گرفته است. بر اساس پرسشنامه يادداشت ۴ روزه غذايي زنان باردار که دريافت چربي آنها ناصحيح بود انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. چربي رژيم گروه مورد مداخله در دوران حاملگي و شيردهي اصلاح شد، بطوري که اسيدهاي چرب اشباع آنها کمتر از ۱۰ درصد، چربيهاي غير اشباع با يک باند دو گانه ۱۰ تا ۱۵ درصد، چربيهاي غيراشباع با بيش از يک باند دوگانه تا ۱۰ درصد انرژي روزانه و کلسترول کمتر از ۳۰۰ ميليگرم در روز توصيه گرديد. سپس به هر دو گروه توصيه هاي معمول زمان بارداري ارايه شد. کليه افراد بطور ماهيانه پيگيري شدند. هنگام زايمان خون بند ناف و همچنين يکسال بعد نمونه هاي خون شيرخواران جمع آوري و از نظر کلسترول تام (Cht) تري گليسريد (TG) و کلسترول (HDL-C) HDL و LDL سرم بررسي و مقايسه شد.
نتايج. ميانگين مقادير LDL-C,TG, Cht در هنگام تولد در گروه مداخله به ترتيب ۱۵٫۹±۷۰٫۳ ، ۱۶٫۷±۸۵٫۳، ۱۵٫۲± ۲۷٫۸، ۱۸٫۲±۹۷٫۵ و ۱۷٫۱±۳۴٫۸ ميليگرم در دسي ليتر محاسبه شد که در هر سه مورد بين دو گروه اختلاف وجود داشت (P<0.05). در يک سالگي ميانگين مقادير Cht، TG و LDL-C در هنگام تولد در گروه مورد مداخله و کنترل تفاوت داشت (P<0.05). مقايسه HDL-C معني دار نشد.
بحث. اصلاح رژيم غذايي زنان باردار موجب اصلاح چربيهاي سرم بند ناف گرديد. علاوه بر آن با ادامه رژيم مادر در زمان شيردهي اصلاح چربيهاي سرم تا يک سالگي کودک معني دار بود.در هر دو زمان تفاوت معني داري از نظر وزن و قد نوزاد يا شيرخوار در دو گروه مشاهده نشد. اين نتيجه احتمالا مي تواند براي پيشگيري اوليه از بيماريهاي قلبي عروقي از قبل از تولد نکاتي را گوشزد نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است