۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري به روش کندال بر اضطراب دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري به روش کندال بر اضطراب دختران نوجوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله درمان شناختي – رفتاري
مقاله روش مقابله با اضطراب Kendall
مقاله دختران نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساك نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب يکي از شايع ترين اختلال روان پزشکي در نوجواني است. هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري به روش کندال بر اضطراب دختران نوجوان شهر خرم آباد بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه آزمايشي با دو گروه شاهد و پيگيري يک ماهه، به روش تصادفي ساده از ۳۷۶ دختر بين ۱۱ تا ۱۳ سال که در مقياس اضطراب کودکان Spence و مصاحبه تشخيصي ساختار يافته اضطراب بالايي داشتند، ۳۰ نفر انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و شاهد تقسيم شدند. سپس گروه درماني شناختي – رفتاري به روش مقابله با اضطراب Kendall بر روي گروه آزمايش اجرا شد و در پايان دو گروه دوباره با مقياس اضطراب Spence ارزيابي شدند. نتايج با استفاده از آزمون تحليل کواريانس يک متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل کواريانس يک متغيره نشان داد که بين نمرات اضطراب پس آزمون دو گروه آزمايش و شاهد تفاوت معني داري وجود دارد، که با گذشت يک ماه از پايان درمان نيز اين تغيير تداوم داشت.
نتيجه گيري: روش شناختي – رفتاري گروهي به روش مقابله با اضطراب Kendall در کاهش اضطراب دختران نوجوان ايراني موثر است.

© حقوق سایت محفوظ است