۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله اثربخشي کرم تربينافين ۱ درصد در مقايسه با کرم کتوکونازول ۲ درصد و دارونما در بيماران مبتلا به درماتيت سبورئيک صورت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۱ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي کرم تربينافين ۱ درصد در مقايسه با کرم کتوکونازول ۲ درصد و دارونما در بيماران مبتلا به درماتيت سبورئيک صورت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتيت سبورئيك صورت
مقاله تربينافين
مقاله كتوكونازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هريزچي قديم حميده
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي نژادبصيري شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: صنيعي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: داروهاي مختلفي در درمان درماتيت سبورئيك استفاده شده است اما كارايي بسياري از آنها در كارآزمايي هاي باليني تصادفي بررسي نشده است. اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي دو سويه كور براي بررسي اثربخشي كرم تربينافين ۱ درصد در مقايسه با كرم كتوكونازول ۲ درصد و دارونما در بيماران مبتلا به درماتيت سبورئيك صورت طراحي شده است.
مواد و روشها: ۹۰ بيمار پس از اخذ رضايت نامه كتبي به طور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه ۳۰ نفر). ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه ۳۳٫۱۵±۱۱٫۶۰ سال بود. بيماران ۴ هفته روزي ۲ بار از يكي از داروها استفاده كردند. شدت بيماري بر اساس اريتم، پوسته گذاري و خارش كه هر كدام از صفر تا ۳ درجه بندي شد، در شروع كارآزمايي، هفته ۴ و هفته ۱۲ ثبت شد. مشخصات دموگرافيک و شدت بيماري سه گروه در شروع مطالعه متعادل بود.
يافته ها: ميانگين ± انحراف معيار اسكور كل در گروههاي تربينافين، كتوكونازول و دارونما به ترتيب از ۵٫۰۴±۲٫۰۲، ۵٫۰۴±۱٫۵۰ و ۴٫۹۷±۱٫۷۱ در شروع مطالعه به ۱٫۷۸±۲٫۴۷، ۱٫۸۱±۲٫۴۳ و ۳٫۷۳±۱٫۷۴ در هفته دوازدهم کاهش يافت. ميانگين اسكور كل در گروههاي كتوكونازول و تربينافين کاهش قابل توجه نسبت به گروه دارونما داشت (P=0.003). اما گروه كتوكونازول و گروه تربينافين تفاوت معناداري با يکديگر نداشتند (P>0.05). عارضه جانبي جدي گزارش نشد و ميزان عود و عارضه جانبي بين سه گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: كرم تربينافين ۱ درصد و كرم كتوكونازول ۲ درصد در درمان درماتيت سبورئيك موثر و ايمن هستند.

© حقوق سایت محفوظ است