۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر ميزان سلامت روان در دختران داراي مشکلات دلبستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۱۴۰ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر ميزان سلامت روان در دختران داراي مشکلات دلبستگي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نافرماني مقابله اي
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله دلبستگي
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر ميزان سلامت روان (کاهش ميزان افسردگي، فزون اضطرابي و نافرماني مقابله اي) دانش آموزان داراي مشکلات دلبستگي انجام شد.
روش کار: اين پژوهش تجربي با طرح پيش آزمون-پس آزمون و پي گيري با گروه شاهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه هدف اين مطالعه ۳۴ نفر بودند که از بين ۳۸۸ دانش آموز مقاطع دوم و چهارم ابتدايي که بيشترين نمره را در زمينه مشکلات مربوط به دلبستگي و علايم اختلالات رفتاري (افسردگي، فزون اضطرابي و نافرماني مقابله اي) به دست آوردند، انتخاب شدند. ارزيابي با استفاده از پرسش نامه مشکلات دلبستگي راندولف و فرم سلامت روان کودکان انتاريو انجام شد. مادران گروه آزمون در ۱۰ جلسه گروهي درمان مبتني بر دلبستگي شرکت نمودند. گروه شاهد مداخله اي دريافت نکردند.سپس تاثير مداخله بر ميزان سلامت روان (کاهش علايم افسردگي، فزون اضطرابي و نافرماني مقابله اي) کودکان هر دو گروه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و به روش تحليل کوواريانس ارزيابي گرديدند.
يافته ها: ميانگين نمرات افسردگي، فزون اضطرابي و نافرماني مقابله اي در گروه آزمون در مرحله پس آزمون (P<0.05) و پي گيري (P<0.05) نسبت به گروه شاهد به ميزان معني داري پايين تر بود. مجموع کاهش اين علايم توسط آزمودني ها در پس آزمون ۰٫۷۲ و در پي گيري سه ماهه ۰٫۸۵ بود.
نتيجه گيري: درمان مبتني بر دلبستگي در افزايش سلامت روان دختران داراي مشکلات دلبستگي موثر بود و پاي بندي مادران به تداوم روش هاي درماني باعث بهبودي بيشتر در مرحله پس آزمون شد.

© حقوق سایت محفوظ است