۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله اثربخشي تجويز پيشگيرانه استامينوفن خوراکي در بستن مجراي شرياني باز در نوزادان نارس در مقايسه با گروه کنترل: کارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۴ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۶ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشي تجويز پيشگيرانه استامينوفن خوراکي در بستن مجراي شرياني باز در نوزادان نارس در مقايسه با گروه کنترل: کارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد نارس
مقاله مجراي شرياني باز
مقاله پاراستامول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اسبق پروين
جناب آقای / سرکار خانم: زركش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: نيري فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي نعيم اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مجراي شرياني در اکثر نوزادان ترم در روز اول زندگي به صورت عملکردي بسته مي شود و مجراي شرياني باز (Patent Ductus Arteriosus, PDA) به صورت دايمي غيرطبيعي است. در ۶۰-۳۰% نوزادان با وزن بسيار کم اين مجرا باز مي ماند. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان اثربخشي تجويز پيشگيرانه استامينوفن در بستن مجراي شرياني نوزادان نارس انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي بر روي ۳۲ نوزادان نارس با سن بارداري ? ۳۲ هفته و وزن تولد ? gr 1500، بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان ولي عصر (عج) مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) شهر تهران از فروردين ماه تا اسفند ماه سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. نوزادان به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. در گروه اول در ۲۴ ساعت اول تولد قطره استامينوفن شروع و به مدت ۴۸ ساعت تجويزشد، ۳۶-۲۴ ساعت پس از آخرين دوز، و گروه دوم بدون مداخله در ۵-۴ روزگي اکوکارديوگرافي شدند.
يافته ها: شانزده نفر در گروه دريافت کننده استامينوفن و ۱۶ نفر در گروه شاهد بودند. ۲۰ بيمار پسر و ۱۲ بيمار دختر بودند. از نظر مشخصات جمعيتي هر دو گروه همگن بودند. در گروه مورد در ۱۲ نفر مجراي شرياني بسته و در چهار نفر باز بود، در گروه شاهد در هشت نفر مجراي شرياني بسته و در هشت نفر باز بود (P=0.273). اثر استامينوفن بر باز يا بسته بودن مجراي شرياني بررسي گرديد (P=0.30).
نتيجه گيري: بين دو گروه دريافت کننده استامينوفن و گروه شاهد موارد مجراي شرياني بسته معنادار نبود. هر چند اختلاف عددي مهم به نظر مي رسد اما با توجه به حجم کم نمونه، نتوانستيم نشان دهيم که اين اختلاف معنادار است. شايد در مطالعات گسترده تر بتوان اثربخشي استامينوفن را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است