۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر کنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۴۰۹ تا ۴۱۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر کنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنش وري سازشي
مقاله اختلال هاي هيجاني رفتاري
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله روي آورد شناختي رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي با شيوه شناختي رفتاري بر کنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پيگيري دوماهه بود. جامعه آماري پژوهش را تمامي دانش آموزان دختر پايه پنجم و ششم ابتدايي مظنون به اختلال هاي هيجاني رفتاري شهر لنگرود در سال تحصيلي ۱۳۹۲-۱۳۹۱ تشکيل مي دادند که تعداد ۳۰ نفر از آنها با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي سنجش کنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري از سياهه رفتاري کودک (آشنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۱) استفاده شد. برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي والکر (والکر، ۱۹۸۳) طي ۱۷ جلسه به مدت دو ماه براي افراد گروه آزمايش ارائه شد. براي تحليل داده از آزمون تحليل کوواريانس اندازه گيري مکرر استفاده شد. تحليل داده ها نشان داد در مرحله پس آزمون و پيگيري، بين دو گروه آزمايش و کنترل، در کنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي شود آموزش مهارت هاي اجتماعي به عنوان يک برنامه مکمل آموزشي در مدارس در نظر گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است