۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله اثربخشي آموزش روان درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر شادکامي همسران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مشاوره و روان درماني خانواده از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش روان درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر شادکامي همسران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامي همسران
مقاله کيفيت زندگي درماني
مقاله شادکامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاداش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: محققان حوزه‌ هاي روان شناختي، علوم زيستي و علوم اجتماعي به اهميت نقش شادي در بهداشت رواني، سلامت جسماني، کارآمدي، بهره ‌وري و مشارکت اجتماعي اشاره نموده ‌اند و به ارايه‌ انواع روش هاي افزايش شادي پرداخته‌ اند. اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش روان درماني مبتني بر بهبود کيفيت زندگي بر شادکامي زنان و مردان متاهل شهر اصفهان پرداخته است.
روش: اين پژوهش تجربي از نوع ميداني است. جامعه آماري اين پژوهش زنان و مردان مراجعه‌ کننده به مرکز مشاوره الفباي زندگي در بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ بودند. نمونه‌ پژوهش شامل ۳۲ زن و مرد متاهل بودند که به روش نمونه‌ گيري داوطلب با جايگزيني تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند. زنان و مردان متاهل گروه آزمايش، به مدت ۸ جلسه در هشت هفته تحت آموزش به شيوه کيفيت زندگي درماني قرار گرفتند و بر روي گروه کنترل مداخله ‌اي صورت نگرفت. در پايان از هر دو گروه پس ‌آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه ‌گيري در اين پژوهش، پرسشنامه شادکامي آکسفورد بود.
يافته ‌ها: تحليل يافته ‌ها مبتني بر آزمون تي براي گروه‌ هاي مستقل نشان داد که تفاوت معنادار بين نمرات شادکامي گروه آزمايش و کنترل در مرحله‌ پس ‌آزمون وجود دارد. به اين معني که کيفيت زندگي درماني بر شادکامي زنان و مردان متاهل موثر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است