۱۳۹۵-۰۵-۱۵

مقاله اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر تفکر انتقادي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر تفکر انتقادي دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تفکر
مقاله تفکر انتقادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: اديب يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بدري گرگري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر تفکر انتقادي دانش آموزان پايه پنجم دبستان بود. در يک طرح آزمايشي از بين دانش آموزان پنجم دبستان شهر سنندج ۸۰ نفر (۴۰ دختر و ۴۰ پسر) به عنوان نمونه آماري به صورت خوشه اي انتخاب شدند و بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت ۱۵ جلسه و هر جلسه يک ساعت آموزش تفکر دريافت نمودند. تفکر انتقادي دانش آموزان هر دو گروه (آزمايش و کنترل) در دو مرحله پيش و پس از آموزش با ابزار آزمون سطحX  کرنل مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج بيانگر اين بود که آموزش تفکر تاثير معني داري بر افزايش تفکر انتقادي دارد. تفکر انتقادي مي تواند از طريق آموزش مستقيم تفکر در کلاس و مشارکت آزمودني ها در بحث ها و فعاليت هاي کلاسي و نيز درگير نمودن آنها در فرايند تفکر، افزايش يابد.

© حقوق سایت محفوظ است