۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله اثربخشي آموزش تلفيقي تفکر انتقادي و تفکر خلاق بر يادگيري خودراهبر دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در ابتكار و خلاقيت در علوم انساني از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش تلفيقي تفکر انتقادي و تفکر خلاق بر يادگيري خودراهبر دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر قم
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله تفکر خلاق
مقاله يادگيري خود راهبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: صليبي ژاسنت
جناب آقای / سرکار خانم: نيوشا بهشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: رفع چالش هاي قرن بيست و يک با فشارهاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي پيچيده اي که دارد، نيازمند اين است که جوانان خلاق، مبتکر، با انرژي، سازگار، با انگيزه و با اعتماد به نفس باشند و مهارت هاي استفاده از تفکر انتقادي و خلاق را به طور هدفمند توسعه دهند.
هدف: اين مقاله درصدد است تا اثربخشي آموزش تلفيقي تفکر انتقادي و تفکر خلاق بر يادگيري خود راهبر دانش آموزان دختر دوم تجربي در شهر قم را بررسي کند.
روش: پژوهش حاضر طرح آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که گروه نمونه اي ۱۰۵ نفري به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند، سپس گروه نمونه بر حسب سن، جنسيت، پايه، رشته تحصيلي، نمره استعداد تحصيلي همتاسازي شدند. پس از اجراي پيش آزمون با استفاده از پرسشنامه يادگيري خود راهبر فيشر و همکاران (۲۰۰۱)، گروه نمونه به طور تصادفي به دو گروه کنترل و آزمايش ۲۵ نفري، تقسيم شدند. داده هاي به دست آمده از نمره گذاري پرسشنامه ها با روش آماري تحليل واريانس و تحليل کوواريانس چند متغيره تحليل شد.
يافته ها: نتايج تحليل ها نشان داد که آموزش تلفيقي تفکر انتقادي و خلاق بر يادگيري خود راهبر و تمام مولفه هاي آن (رغبت به يادگيري، خودمديريتي و خودکنترلي) تاثير معناداري دارد.
نتيجه گيري: با آموزش تلفيقي تفکر انتقادي و تفکر خلاق رغبت به يادگيري، خودکنترلي و خودمديريتي دانش آموزان افزايش مي يابد. در نتيجه انگيزش استفاده از راهبردهاي يادگيري، روحيه خوداتکايي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان بيش تر مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است