۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثراسترس شنا بر توسعه روند كيندلينگ شيميايي توسط پنتيلن تترازول در موش صحرايي: نقش گلوكوكورتيكوييد و اپيوييدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: اثراسترس شنا بر توسعه روند كيندلينگ شيميايي توسط پنتيلن تترازول در موش صحرايي: نقش گلوكوكورتيكوييد و اپيوييدها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شنا
مقاله گلوكوكورتيكوييدها
مقاله اپيوييدها
مقاله كيندلينگ شيمييايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري پور تاج پري
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي شكاري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرس سبب رهايي گلوكوكورتيكوييدها و اندورفين‌هاي دروني مي‌شود. بعضي از استروييدها موجب بروز آثار مهاري مي‌گردند، در حالي كه بعضي ديگر تشنج زا هستند. مكانيسم‌هاي اپيوييدي دروني ممكن است در تشديد صرع‌هاي وابسته به استرس نقش داشته باشند. از طرفي اثرات تاخيري استرس شناي آب ۲۰ درجه سانتی گراد، در شروع تشنج‌هاي مربو ط به تزريق درون صفاقي پنتیلن تترازول (PTZ) و تشديد تشنج‌هاي الكتريكي نشان داده شده است. در مطالعه حاضر اثر تكرار استرس شنا در آب ۲۰ درجه سانتی گراد، بر تكرار تزريق PTZ جهت ايجاد كيندلينگ شيميايي بررسي گرديد.
مواد و روش‌ها: ۵۶ سرموش صحرايي نر انتخاب و به ۷ گروه ۸ تايي تقسيم گرديد. جهت ايجاد كيندلينگ شيميايي از تزريق داخل صفاقيPTZ  با دوز ۴۵ mg/kg انجام شد. به منظور بررسي اثر گلوكوكورتيكوييد ها و اندروفين‌هاي دروني،۳۰ دقیقه قبل از تزريق  PTZ، نالوكسان (آنتاگونیست گیرنده اپیوییها) و يا متي‌راپون (مهار کننده سنتز گلوکورتیکوییدها) با يا بدون استرس شنا تزريق شد.
يافته‌ها: اعمال استرس شنا روند ايجاد كيندلينگ ر ا تسريع كرد. به طوري‌كه ميانگين روزهاي لازم براي ايجاد مرحله پنج كيندلينگ از ميانگين ۰۶/۱±۹/۴ روز در گروه PTZ به ۹۶/۰± ۳/۳ روز رسيد. تزريق متي‌راپون قبل از تزريق PTZ كيندلينگ را به طور كامل مهار كرد. ميانگين مراحل تشنج در اين گروه همواره (به جز در روزهاي دوم و ششم) داراي اختلاف معني‌دار آماري با گروه PTZ بود. پيش درماني با نالوكسان روند ايجاد كيندلينگ را به تاخير انداخت و ميانگين روزهاي لازم براي ايجاد مرحله پنج كيندلينگ به روز ۰۵/۲± ۹ رسيد، علاوه بر این در اين گروه ۵۰% حيوانات كيندل شدند. اعمال استرس ۳۰ دقیقه بعد از تزريق نالوكسان روند ايجاد كيندلينگ را تسريع نمود. در اين گروه تمامي حيوانات (۸ از ۸) به مرحله پنج كيندلينگ رسيدند.
بحث ونتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد استرس شنا احتمالا از طريق رهايي گلوكوكورتيكوييدها و اپيوييدهاي اندوژن موجب تسريع روند كيندلينگ شيميايي توسط PTZ مي‌گردد و در بروز اثر اپيوييدها، گيرندهاي اپيوييدي mu احتمالا داراي نقش اساسي مي‌باشند.

© حقوق سایت محفوظ است