۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثرات پخش سيلاب بر روي بعضي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي پخش سيلاب فتح آباد داراب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پايیز ۱۳۸۱ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثرات پخش سيلاب بر روي بعضي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي پخش سيلاب فتح آباد داراب)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش سيلاب
مقاله خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير اجراي پخش سيلاب بر بعضي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك شامل درصد ماسه، درصد سيلت و رس، اسيديته، هدايت الكتريكي و درصد رطوبت اشباع مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور دو منطقه در مجاورت هم در نظر گرفته شد، يكي منطقه شاهد كه سيلاب روي آن پخش نشده و ديگري منطقه اي كه سيلاب روي آن پخش شده است. پخش سيلاب طوري شده كه سيل توسط كانال انتقال سيل وارد اولين كانال پخش شده و پس از اينكه سيلاب همه منطقه مجاور اين كانال را پوشاند، آب از طريق سرريزها وارد كانال پخش بعدي مي شود. اين مطالعه در قالب طرح يك طرفه انجام گرفته و نتايج حاصل با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه شده است. به اين منظور از مناطق شاهد و سيل گير مجاور هر يك از كانالها پخش بطور تصادفي از اعماق ۰-۳۰ سانتي متر نمونه برداري شده و خصوصيات فيزيكي و شيميايي فوق الذكر براي هر يك از نمونه ها تعيين گرديده و اطلاعات حاصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تحليل آماري داده ها بيانگر وجود تاثير معني داري در سطوح يك و پنج درصد بين همه فاكتورهاي اندازه گيري شده در مناطق شاهد و پخش سيلاب مي باشد و مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه بيشترين درصد تغيير مربوط به قسمتي از منطقه پخش سيلاب است كه در مجاورت اولين كانال پخش قرار دارد و هر چه از اولين كانال پخش دور شويم تفاوت اين خصوصيات كمتر مي شود بطوري كه در منطقه سيل گير مجاور اين كانال پخش همه فاكتورها داراي تفاوت معني داري در سطح يك و پنج درصد با منطقه شاهد مي باشد ولي در منطقه سيل گير مجاور كانال پخش پنجم هيچيك از فاكتورهاي مطالعه شده تفاوت معني داري با منطقه شاهد نشان نمي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است