۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثرات ضدقارچي داروهاي نيستاتين، كلوتريمازول و مايكونازول بر روي كانديداهاي جدا شده از بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثرات ضدقارچي داروهاي نيستاتين، كلوتريمازول و مايكونازول بر روي كانديداهاي جدا شده از بيماران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه ‌هاي كانديدا
مقاله كلوتريمازول
مقاله مايكونازول
مقاله نيستاتين
مقاله (MIC ( Minimum Inhibitory Concentration

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدعلي رودكي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کانديداها شامل گونه هاي متنوعي از مخمرها و مخمر مانندها هستند که برخي از آنها و از جمله کانديدا آلبيکنس فلور طبيعي بدن انسان را تشکيل مي دهند و به صورت فرصت طلب در انسان بيماري ايجاد مي نمايند، ولي داروهايي که بر ضد آنها در بازار وجود دارد و به کار مي رود از نظر تعداد محدود هستند، که اين خود مي تواند باعث ايجاد مقاومت در آنها گردد. هدف اين بررسي ارزيابي اثرات ضدقارچي داروهاي نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول بر روي کانديداهاي جدا شده از بيماران بود.
روش کار: بررسي حاضر مطالعه اي تجربي بود که در آن اثرات ضدقارچي داروهاي نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول بر روي کانديداهاي جدا شده از بيماران در ۲ محيط جامد و مايع ارزيابي شد. در طي آزمايش هاي in vitro ، حداقل غلظت مهار کنندگي داروهاي فوق بر روي ۶۰ نمونه مخمري جمع آوري شده از بيماران که شامل ۳۰ نمونه کانديداآلبيکنس و ۳۰ نمونه کانديداهاي غيرآلبيکنس بود، تعيين شد و گونه هاي استاندارد حساس و مقاوم کانديدا مشخص گرديد.
يافته ها: نتايج به دست آمــده از ايــن مطالعــه نشــان مي دهــد کــه از ۳ داروي ياد شــده در بالا، گونه کانديدا آلبيکنس از حساسيت بالاتــري نسبــت بــه کلوتريمازول و نيستاتين در مقايسه با مايکونازول برخوردار است (p<0.01).  در حالي که گونه هــاي غير آلبيکنس نسبت به هر ۳ داروي فوق از حساسيــت بالايــــي برخوردارنــد و حتــي حساسيــت آنهــا بيش تــر از حساسيــت کانديدا آلبيکنس نسبت به اين داروها است (p<0.01). همچنين اختلاف معني داري در ميانگين (Minimum Inhibitory Concentration)MIC به دست آمده از ۲ روش فوق وجود ندارد. ميانگين MIC نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول براي کانديدا آلبيکنس به ترتيب ۲/۲ ميکروگرم در ميلي ليتر، ۶/۲ ميکروگرم در ميلي ليتر و کمتر از ۱۸ ميکروگرم در ميلي ليتر بود. همچنين نتايج براي گونه هاي غير آلبيکنس به ترتيب برابر ۸۱/۰ ميکروگرم در ميلي ليتر، ۵۶/۰ ميکروگرم در ميلي ليتر و ۲/۱ ميکروگرم در ميلي ليتر بود.
نتيجه گيري کلي: اين امر نشان دهنده اهميت تعيين گونه و انجام تست حساسيت به دارو قبل از شروع درمان است و در مجموع گونه هاي غير آلبيکنس در مقايسه با آلبيکنس در برابر داروها از حساسيت بيش تري برخوردارند.

© حقوق سایت محفوظ است