۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثرات سطوح مختلف تراكم خاك بر روي عملكرد، اجزا عملكرد و ميزان قند نيشكر واريته ۱۰۳- ۴۸ CP در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۶ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: اثرات سطوح مختلف تراكم خاك بر روي عملكرد، اجزا عملكرد و ميزان قند نيشكر واريته ۱۰۳- ۴۸ CP در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح تراكم خاك
مقاله عملكرد
مقاله اجزا عملكر،د قند نيشكر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لرزاده شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: ناديان حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف تراکم خاک بر روي عملکرد و ميزان قند نيشکر واريته CP 48-103 يک مطالعه در مزارع کشت و صنعت امام خميني در سال زراعي ۸۰-۱۳۷۹ اجرا گرديد. اين آزمايش در يک مزرعه راتون اول با رعايت اصل يکنواختي در انتخاب مزرعه به اجرا در آمد. طرح آزمايشي اين مطالعه به صورت بلوک هاي کامل تصادفي درچهار سطح تراکم خاک و سه تکرار انجام شد. در اين تحقيق خاک مزرعه (فواصل بين رديف هاي کشت) در رطوبت مناسب توسط تراکتور به همراه تريلي حمل ني به دفعات ۰، ۳، ۶ و ۹ بار تردد به درجات مختلف متراکم گرديد. تيمار تراکم خاک در چهار سطح شامل: ۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۷۰۰ کيلوپاسکال بود. مقاومت فروسنجي(Penetrometer resistance) خاک در تراکم هاي ياد شده و تحت شرايط رطوبتي مذکور به ترتيب برابر با ۶۵۰، ۱۲۵۰، ۲۳۵۰، ۳۲۵۰کيلوپاسکال بود. نتايج اين مطالعه نشان داد که با افزايش تراکم خاک تا يک مقاومت فروسنجي ۶۵۰ کيلوپاسکال هيچ گونه کاهش معني داري بر روي عملکرد کمي و کيفي نيشکر ملاحظه نگرديد. با افزايش بيشتر تراکم خاک تا ميزان ۳۲۵۰ کيلو پاسکال مقاومت فروسنجي خاک، ارتفاع گياه، عملکرد ني، تعداد پنجه ها در واحد سطح و وزن ماده خشک برگ، ساقه و ني در سطح ۵ درصد احتمال، کاهش يافت. نتايج به دست آمده نشان داد نيروئي که ريشه گياه نيشکر اعمال مي کند بيش از ۹۰۰ کيلوپاسکال است. از لحاظ عملکرد کيفي، سطوح مختلف تراکم خاک بر روي عملکرد ساکارز اثر معني داري نداشت، اگرچه يک روند کاهشي در عملکرد ساکارز با افزايش تراکم خاک ملاحظه گرديد. درصد ساکارز و خلوص شربت نيز با افزايش تراکم خاک يک روند کاهشي را نشان داد هرچند اين روند از لحاظ آماري معني دار نبود. اندازه گيري شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد مانند شاخص سطح برگ(Leaf Area Index)، سرعت رشد محصول (Crop Growth Rate)، سرعت جذب خالص(Net Assimillation Rate)  و سرعت رشد نسبي  (Relative Growth Ratio)مشخص شد که با افزايش تراکم خاک از يک مقاومت فروسنجي ۶۵۰ به ۳۲۵۰ کيلوپاسکال اين شاخص ها روند کاهشي معني داري را نشان دادند.

© حقوق سایت محفوظ است