۱۳۹۶-۰۶-۱۹

مقاله اثرات رژيم غذايي از روغن زيتون/ كلسترول بر ليپوپروتئين سرم، پراكسيداسيون چربي و ايجاد آترواسكلروز در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۲ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثرات رژيم غذايي از روغن زيتون/ كلسترول بر ليپوپروتئين سرم، پراكسيداسيون چربي و ايجاد آترواسكلروز در خرگوش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نهاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: نادري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محبوب
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: كريم آباده نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سطح بالاي كلسترول پلاسما، بويژه LDL يك عامل مهم براي بيماري عروقي كرونر شناخته شده است. يافته‌هاي مطالعات اپيدميولوژيك نشان مي‌دهد در كشورهاي مديترانه اي ميزان بيماريهاي عروق كرونر كمتر از ساير كشورهاست، در اين جوامع رژيم معمولي سرشار از روغن زيتون است. در مطالعه كنوني اثرات رژيم غذايي سرشار از كلسترول با و بدون افزودن روغن زيتون بر ليپوپروتئينهاي سرم، پراكسيداسيون چربي و ايجاد آترواسكلروز بررسي شد.
روشها: نمونه هاي مورد مطالعه ۲۰ خرگوش نر نژاد Dutch بوده كه به چهار گروه (يك گروه پايه و سه گروه تجربي) تقسيم شدند. اين گروهها يكي از انواع رژيم‌هاي غذايي پايه، سرشار از كلسترول، سرشار از روغن زيتون و رژيم زيتون و رژيم غذايي توام (كلسترول + روغن زيتون) را به مدت ۱۲ هفته دريافت كردند. در ابتدا و پايان دوره پس از خون گيري ميانگين كلسترول تام، كلسترول HDL،MDA  (مالون دي آلدهيد) و ظرفيت آنتي اكسيداني نمونه‌ها اندازه گيري شد. در پايان دوره برش بافتي آئورت نيز جهت مطالعه ميكروسكوپي و تعيين ضايعه آئورت تهيه شد.
نتايج: ميانگين‌هاي كلسترول تام، HDL، MDA و ظرفيت آنتي اكسيداني در بدو دوره آزمايشي اختلاف معني داري را نشان نداد. پس از تجويز رژيمهاي مختلف غذايي، در پايان دوره تجربي اختلاف معني‌دار در ميانگين كلستول تام، تري گليسريد، HDL-C، MDA بين گروه ها مشاهده شد. مقايسه رژيم سرشار از كلسترول و كلسترول همراه روغن زيتون ميانگين بالاتر MDA را در گروه كلسترول نشان داد (p<0.001)
فاكتورهاي بيوشيميايي و
ضايعات آئورت هيچ اختلاف معني ‌داري بين گروه روغن زيتون و استاندارد نشان نداد. گروه روغن زيتون + كلسترول شدت كمتر ضايعات آئورت را نسبت به گروه سرشار كلسترول نشان داد (p=0.02)
بحث: يافته‌ها اثرات محافظتي پيشنهادي روغن زيتون را عليه آترواسكلروز تاييد مي‌كند كه مستقل از اثر آن روي ليپوپروتيئن پلاسما است و پيشنهاد مي‌كند احتمالا روغن زيتون مستقيما بر سرخرگها تاثير مي‌گذارد.

© حقوق سایت محفوظ است